خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای تخلیه عین مستاجره به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد مبنی بر عدم انتقال منافع به غیر، موجر می‌تواند صرفا به طرفیت آخرین شخصی که منافع به او منتقل شده، طرح دعوا نماید و نیازی به طرف دعوا قرار دادن تمام ایادی ماقبل نیست.

رای دادگاه بدوی

خواسته خواهان ها آقایان الف. ب. و ع. ح.الف. و م. ک. باوکالت آقایان ع. خ. و س.الف. بیک به طرفیت آقایان س. الف.ج. و ر. ن.د. تخلیه پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران قطعه --- می‌باشد نظر به اینکه حسب اظهار خواهان در دادخواست تقدیمی عین مستاجره توسط فاطمه پور زند به خوانده ردیف دوم واگذار گردیده و همچنین سابق برآن توسط آقای ناصر خرمی به خانم فاطمه پور زند واگذار گردیده که اقتضاء امر این بوده که نامبردگان و ایادی سابق نیز طرف دعوا قرار گیرند چه اینکه این امر مداخله با حقوق آنان دارد از آنجاییکه این ترتیب رعایت نشده و دعوا مطابق قانون اقامه نشده است مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی - حقوقی تهران- علیرضا پور آقابالا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی اقایان 1 - الف. ب. 2 - م. ک. 3 - ع. ح.الف. با وکالت اقایان 1 - س.الف. ن. 2 - ع. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخه 1393/08/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای نامبردگان به طرفیت آقایان 1 - س. الف.ج. 2 - ر. ن.د. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران قطعه --- به لحاظ تخلف از شرط عقد اجاره با این استدلال که حسب اظهار خواهان عین مستاجره قبلا به ایادی سابق نیز منتقل شده و اقتضاء امر این بوده که نامبردگان و ایادی سابق طرف دعوی قرار گیرند چه اینکه این امر مداخله با حقوق آنان دارد از آنجائی که به این ترتیب رعایت نشده و دعوی مطابق قانون اقامه نشده است مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام گردیده است پس از تجدیدنظر خواهی وکیل خواهان‌های بدوی در مهلت قانونی پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق الذکر ثبت شده است هیات دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که اعتراض تجدیدنظر خواهان وارد بوده و قرار صادره در خور تائید نمی‌باشد و دعوی مطروحه ملازمه ای با طرف قرار دادن ایادی سابق نبوده و بر فرض تاثیر بر حقوق انان می‌توانند از طرق ورود ثالث یا اعتراض ثالث احقاق حق نمایند علیهذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید رای صادره قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمد حسن شیخی پور

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها