نظریه مشورتی شماره 7/96/2544 مورخ 1396/10/24

تاریخ نظریه: 1396/10/24
شماره نظریه: 7/96/2544
شماره پرونده: 96-168/1-1553 ک

استعلام:

بر اساس ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام.. کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب نماید و برابر ماده 213 قانون فوق الذکر تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنواند متهم برای وقت دیگر احضار شود حال در مواردی که دلیل بر توجه اتهام به مشتکی عنه نیست برخی از همکاران محترم قضایی بدوا اقدام به احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع نموده و پس از تحقیق از وی در صورتی که دلیلی بر توجه اتهام کشف شد مثلاً اقرار به ارتکاب جرم شد یا از مفاد اظهارات وی وقوع بزه استنباط گردید طبق ماده 213 برای وقت دیگری به عنوان متهم احضار می‌شود آیا این اقدام در فرضی که هیچ دلیلی علیه مشتکی عنه نیست مطابق مقررات بوده و قابل توجیه قانونی است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی بازپرس می‌تواند به تشخیص خود شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی عنه که فعلا دلائل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد، به عنوان مطلع با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان و نیز رعایت ماده 213 قانون یاد شده، در صورت توجه اتهام به وی بعد از انجام تحقیق فاقد اشکال قانونی است.

منبع