دعوی نفی نسب به استناد آزمایش ژنتیکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که فرزند در دوران زوجیت متولد شده و والدین با اقرار به فرزندی وی، برای او شناسنامه اخذ کرده باشند،هرچند نتایج آزمایش های ژنتیکی موید انتفای نسب پدری باشد، دعوای نفی نسب طرح شده از سوی فرزند محکوم به رد است، چرا که نتایج این آزمایشات نمی تواند دلیل قاطع بر نفی نسب پدر و تعارض با ادله شرعی نسب قرار بگیرد.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/2/14 خانم ز.ع.الف.ع. به وکالت از طرف خانم ص. ع. دادخواستی به خواسته نفی ولد به طرفیت آقای ع. ع. و خانم خ. ح. تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکله متولد 1370 می‌باشد نسبت به نفی ولد خود به خواندگان دارای شک و تردید می‌باشد متاسفانه خواندگان از بازگو کردن حقایق امتناع میورزند جهت اثبات حقایق تقاضای معرفی به پزشکی قانونی جهت تست دی ان ای مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ا. ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد جلسه اول دادرسی به تاریخ 93/3/21 با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف اول تشکیل گردید و خوانده ردیف دوم حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است. در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت عرایضم به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را جهت آزمایش DNA دارم. خوانده حاضر اظهار داشت دعوی را قبول ندارم او بچه من است و در سال 1370 متولد شده و حاضرم به آزمایش بروم. سپس دادگاه خواهان را جهت آزمایش دی ان ای در خصو ص رابطه نسبیت بهمراه خواندگان به پزشکی قانونی ا. معرفی نمود ومرکز پزشکی ا. در پاسخ ارسالی اعلام نموده که نامبرده جهت آزمایش مورد بحث به اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی مراجعه نمایند. در نهایت مرکز پزشکی قانونی خراسان شمالی طی جوابیه مورخ 1394/01/11 به عنوان پزشکی قانونی ا. اعلام نموده در رابطه با بررسی رابطه ابوت بین ع. ع. (پدر فرضی) و خانم خ. ح. (مادر فرضی) و ص. ع. (فرزند احتمالی) بعرض می رساند که پس از انجام آزمایشهای تعیین گروههای اصلی خون و DNA Typing نتایج زیر به دست آمد. اولا: با بررسی 20 منطقه از مولکول DNA نامبردگان در 8 منطقه عدم تجانس ژنتیکی بین ع. ع. و ص. یافت گردید و به عبارت دیگر ابوت ع. ع. از ص. مطابقت ندارد. ثانیا: رابطه مادری - فرزندی بین خانم خ. ح. و ص. ع. با بررسی فوق رد نمیگردد. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 94/3/16 که با حضور طرفین تشکیل گردیده دادگاه نظریه پزشکی قانونی را به آنان ابلاغ نمود. خواهان اظهار داشت مشهد به من گفته چون آزمایش نسب اغلب برای پدر است ما مواد آزمایش نسب مادری را نداریم اگر خواستید به تهران مراجعه کنید لذا تقاضا دارم یکبار دیگر آزمایش مرا از تهران بخواهید که انجام شود. خواندگان اظهار داشتند ما هم تقاضا داریم یکبار دیگر در تهران آزمایش تکرار بشود و در ادامه مادر خواهان اظهار داشت من این خانم را در اول مهرسال 1370 در بیمارستان ش. و خ. سابق ا. بدنیا آوردم اگر میشود از بیمارستان دراین خصوص استعلام شود. خواهان مجددا اظهار داشت مادر من میگوید شما درروز جمعه بدنیا آمده ای در حالی که 1370/07/01 میشود سه شنبه تقاضا دارم از بیمارستان استعلام شود. سپس دادگاه به دادگستری تهران جهت انجام آزمایش دی ان ای توسط پزشکی قانونی نیابت قضایی تفویض نمود و نیز از بیمارستان ا. تاریخ ولادت و مشخصات پدر و مادرخانم ا. ع. را استعلام نمود و هم چنین از اداره ثبت احوال ا. خواسته است که اصل پرونده خانم ص. (ا.) ع. را به دادگاه ارسال دارند و اداره ثبت احوال در پاسخ به مرقومه دادگاه تصویر مصدق متن و ظهر سند سجلی خانم ص. ع. و هم چنین تصویر برابر با اصل گواهی ولادت نامبرده را به دادگاه ارسال نموده است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تصویر نیابت قضایی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ا. را جهت اجرای مفاد نیابت به کمیسیون پزشکی قانونی تهران ارسال نموده و رئیس مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران طی جوابیه مورخ 94/3/31 نتیجه آزمایشات انجام شده را به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال و طی آن و بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده اعلام نموده که ابوت آقای ع. ع. نسبت به این فرزند دختر (ص. ع.) نفی میگردد یعنی آقای ع. ع. پدر ص. ع. نیست در ضمن بین الگوی دی ان ای خانم ص. ع. و خانم خ. ح. (مادر احتمالی) هیچگونه عدم تجانس ژنتیکی مشاهده نشده است لذا وجود نسبت مادر- فرزندی بین خانم ها خ.م. و ص. ع. رد نمیگردد. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده نیابتی را با اوراق محصله به مرجع معطی نیابت ارسال نموده و شعبه اول دادگاه حقوقی ا. پس از وصول پرونده نیابتی در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/4/18 پس از ذکر خواسته خواهان که صحیح آن را نفی نسب اعلام داشته و نتیجه دو آزمایش دی ان ای انجام شده توسط پزشکی قانونی با اعلام اینکه نتیجه دو آزمایش دی ان ای انجام شده موجب حصول علم برای دادگاه میگردد لذا خواسته خواهان در خصوص نفی نسب نسبت به خواهان ردیف اول (عضو ممیز: خوانده ردیف اول صحیح است) (پدر شناسنامه ای) وارد تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم نفی نسب فرزندی خواهان با خوانده ردیف اول (آقای ع. ع.) صادر و اما در خصوص خوانده دیگر (مادر خواهان) با عنایت به نتیجه آزمایشات و هم چنین توجها به گواهی تولد موجود در اسناد سجلی وی در اداره ثبت احوال، دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت ثابت ندانسته و حکم بر بطلان دعوی وی در این قسمت صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره آقای ع. ع. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 94/6/24 با استدلال اینکه ضمن اغماض از اینکه ادعای نفی ولد از غیر پدر مسموع است یا خیر با توجه به اینکه برابر مفاد سند رسمی ازدواج، تجدیدنظرخواه در تاریخ 46/11/23 با مادر تجدیدنظرخوانده ازدواج نموده است و رابطه زوجیت دائم تاکنون برقرار می‌باشد و تولد خانم ص. درفراش و در ایام زوجیت زوجین اتفاق افتاده و اینکه رابطه مادری محرز است و والدین هر دو اقرار به فرزندی تجدیدنظرخوانده دارند و برای وی شناسنامه اخذ کرده اند و تجدیدنظر خوانده هم تاکنون از همین شناسنامه با مشخصات سجلی والدین استفاده میکرده و نتیجه آزمایش هر چه باشد نمی تواند دلیل قاطع بر صحت ادعای خواهان باشد و دلیل معارض با ادله شرعی و قانونی مذکور محسوب گردد و به این ترتیب صحت ادعای خواهان احراز نمیگردد لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 94/7/11 به وکیل خواهان بدوی ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1394/07/30 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجام خواه خانم ص. ع. با وکالت خانم ز. ع.الف.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/06/24 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی در خصوص دعوی فرجام خواه به خواسته نفی نسب و رابطه ابوت و نبوت بین او و فرجامخوانده حکم بر بیحقی ایشان صادر گردیده است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. استنباط قضایی و تشخیص دادگاه در عدم احراز صحت ادعای فرجام خواه با توجه به استدلال منعکس در حکم صائب و موجه بوده و از این رو دادنامه فرجام خواسته موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه فرجام خواسته مترتب نبوده و اعتراضات فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلا اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها