ابلاغ احضاریه به وکیل متهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/05
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

ابلاغ احضاریه به وکیل متهم

پرسش

در خصوص متهمی که دارای وکیل باشد ابلاغ احضاریه به وکیل متهم کفایت می کند یا می‌بایست علاوه بر وکیل به خود متهم نیز ابلاغ شود تا آثار ابلاغ واقعی محقق شود؟

نظر هیات عالی

صرفنظر از ابهامی که در خصوص پرسش وجود دارد و با توجه به نظریات ابرازی اکثریت و اقلیت قضات محترم، چنانچه فرض سوال را ناظر به احضار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بدانیم احضاریه مذکور با توجه به اینکه واجد جنبه آمره و دارای مزیت اجرای عدم حضور جلب است و نسبت به شخص متهم موضوعیت دارد، لزوماً باید به متهم نیز ابلاغ گردد و بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

در خصوص احضاریه متهم ابلاغ به وکیل متهم کفایت نمی کند.
دلایل:
1- چون تصمیم متهم صرف به شخص متهم امکان پذیر است باید ابلاغ به خود متهم انجام شود اگرچه در ابلاغ سایر اوراق، ابلاغ به وکیل کفایت می کند.
2- مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که امور کیفری ممکن است که بیانی در آیین دادرسی کیفری نداشته باشیم اما طبق ظهور و بلکه تصریح برخی مواد آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 169 آ د ک، احضاریه باید به خود متهم ابلاغ شود.
3- با توجه به اینکه ابلاغ احضاریه دارای آثار حقوقی بعدی است که ممکن است تبعات فراوانی برای متهم داشته باشد لذا رعایت اصل احتیاط اقتضا دارد که ابلاغ احضاریه به شخص متهم انجام شود.
4- قاعده تفسیر به نفع متهم نیز اقتضا می کند که در خصوص احضاریه، ابلاغ به شخص متهم ملاک قرار گیرد.

نظر اقلیت

در خصوص احضاریه متهم، ابلاغ به وکیل متهم کفایت می کند.
دلایل:
1- در قانون آیین دادرسی کیفری بیانی در این خصوص نداریم لذا به قانون آیین دادرسی مراجعه می کنیم که بر اساس مواد مربوط به وکالت در دعاوی از جمله ماده 38 کلیه امور دادرسی به وکیل منتقل می‌شود.(ناظربه ماده 177 آیین دادرسی کیفری 92)
2- طبق تبصره ماده 47 آیین دادرسی مدنی کلیه ابلاغیه ها به وکیل انجام می‌شود.
3- مفاد ماده 342 آیین دادرسی کیفری 92 مبنی بر ابلاغ همزمان به متهم و وکیل متهم، مربوط به دادگاه ها بوده و جاری در مرحله دادسرا نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها