نظریه مشورتی شماره 7/1402/603 مورخ 1402/08/14

تاریخ نظریه: 1402/08/14
شماره نظریه: 7/1402/603
شماره پرونده: 1402-168-603ک

استعلام:

با عنایت به مواد 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا افراد بالغ کمتر از 18 سال شمسی به تنهایی و بدون انضمام ولی و سرپرست قانونی، امکان طرح دعاوی و شکایات مالی و غیر مالی، قابل گذشت و غیر قابل گذشت و غیره را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 1370 و نیز رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 دیوان‌عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ، دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود جز امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده فوق‌الذکر، مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید. در فرض سوال نیز مجنی‌علیه بالغ که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان نیز شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزه‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند با تقاضای تعقیب مرتکب، از وی شکایت و یا از شکایت خود صرف‌نظر کند؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله کند؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح، صادر شده باشد. تبصره ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبین این نظر است.

منبع

عناوین و برچسب‌ها