تکلیف دادسرا درصورت صورت عدم حضور متهم در مهلت مورد تقاضا جهت تدارک دفاع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/24
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر رشتخوار

موضوع

تکلیف دادسرا در صورت صورت عدم حضور متهم در مهلت مورد تقاضا جهت تدارک دفاع

پرسش

در صورت ارسال پرونده بدون کیفرخواست و به صورت شفاهی و تقاضای مهلت از طرف متهم جهت تدارک دفاع و موافقت دادگاه با تقاضای وی، در صورت مهلت دادن به متهم و عدم حضور وی در مهلت مقرر آیا باید احضار گردد یا اینکه رأساً جلب گردد؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش چنانچه دادگاه کیفری حضور متهم را ضروری تشخیص دهد مطابق ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری باید با تعیین وقت رسیدگی نسبت به احضار وی اقدام نماید و موجب قانونی جهت صدور برگ جلب ابتدایی وجود ندارد. بنابراین نظریه ابرازی دوم قضات محترم دادگستری شهرستان رشتخوار استان خراسان رضوی در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.

نظر ابرازی

با توجه به تفهیم حق تدارک دفاع به متهم به منزله ابلاغ حضوری به وی می‌باشد و در صورت مهلت دادن به وی و عدم حضور وی بدون عذر موجه طبق ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری باید جلب گردد.

با توجه به اینکه در صورت حضور متهم همراه پرونده و تفهیم اتهام به وی و اخذ تامین و تقاضای مهلت جهت تدارک دفاع اگر در مهلت داده شده حاضر نگردد از حق دفاع خود صرف نظر نموده و استفاده نکرده است لذا برای اخذ آخرین دفاع احضار گردد.

منبع
برچسب‌ها