تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۲۱۰

پیام: از آنجایی که حقوق مربوط به ایام عده طلاق (نفقه ایام عده)، پس از وقوع طلاق تحقق می یابد، در صورتی که زوجه پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، طی اقرارنامه ای اعلام کند که ادعایی در مورد حقوق مربوط به عده ندارد، این امر مانع از لحاظ حقوق وی در این خصوص نیست. (ملاحظه: نتیجه نهایی در رأی به طور روشن ذکر نشده به همین دلیل به طور کلی ذکر کردم)

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۲۰۰۶۰۱۰۸۰ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۲۱۰ شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲- ۱۲:۱۵ قاضی: سیدقدرت اله طیبی قاضی: حیدرعلی حیدری

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ آقای الف. ت. باستناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره ۷۲۰۳ مورّخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ دفتر ازدواج شماره ۴۳۰ حوزه ثبتی تهران و شناسنامه و کارت ملی و اقرار نامه شماره ۱۲۹۲۲۰ مورّخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ دفتر رسمی شماره ۳۱ حوزه ثبتی ملارد دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. ع.ن. تقدیم و توضیح میدهد در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ با خوانده ازدواج دایم نموده ام و سه فرزند مشترک ۲ پسر و یک دختر داریم در حال حاضر ادامه زندگی مشترک مقدور نیست با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و وفق خواسته برای طلاق همسرم را دارم شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده تهران به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ با حضور زوجین تشکیل جلسه داده و خواهان اظهار میدارد تقاضای رسیدگی و صدور رأی طبق دادخواست را دارم و سه فرزند مشترک بنام م. ۱۴ ساله و مائده ۱۱ ساله و ماهان ۷ ساله داریم. ادامه زندگی با خوانده ممکن نیست و او بمن خیانت کرده بود و نمی توانم اثبات کنم طبق سند رسمی تمام حق و حقوق را داده ام و نفقه بچه ها را میدهم. حساب کردم حقوق او مبلغ بیست میلیون تومان میشود در نتیجه سه دانگ خانه مبلغ هشتاد میلیون ارزش دارد به وی منتقل کردم و نامبرده در دفتر اقرار کرده تمام حق و حقوق خود را گرفته است خوانده اظهار میدارد من طلاق نمی خواهم و بچه ها را هم نمی خواهم خواهان بمن اتهام خیانت زده است و در مورد سه دانگ خانه باید عرض کنم که من از ارثیه پدری پول به شوهرم داده ام و منزل را خریداری کرده است و اقرار نامه را امضاء کردم و شوهرم مرا فریب داده است. خواهان اظهار میدارد سر دفتر مفاد اقرار نامه را برای خوانده خوانده بود و او آنرا امضاء کرده است قبلاً چندین دفعه دادخواست طلاق داده بودیم و سیاهه و لیست جهیزیه را بدهد تا آنرا مسترد کنم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند و بخوانده اخطار می کند لیست جهیزیه را بدادگاه ابراز کند و از دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۳۱ ملارد در مورد اصالت آن استعلام می کند. دفتر اسناد رسمی شماره ۳۱ حوزه ثبتی ملارد در تاریخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۴ بدادگاه اعلام می کند باستناد وکالتنامه رسمی شماره ۱۲۹۲۱۹ آقای الف. ت. مقدار سه دانگ پلاک ۲/۳۱۹۷۳ را بخانم ز. ع.ن. با وکالت بلاعزل انتقال وکالتی داده و نیز فتوکپی اقرار نامه رسمی شماره ۱۲۹۲۲۰ مورّخ ۱۳۹۲/۷/۲۴ این دفتر خانه که بموجب آن خانم ز. ع.ن. اقرار به وصول کلیه مهریه اجرت المثل و نفقه زمان زناشوئی و عده از طرف زوج نموده و نامبرده را ابراء کرده است.داور زوج در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ و داور انتخابی دادگاه برای زوجه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ نظرات خود را در مورد عدم سازش زوجین بدادگاه اعلام می کنند.دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۸۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲ با شرح دعوای خواهان و احراز رابطه زوجیت فیمابین اصحاب دعوا و انعکاس اظهارات و نظرات داوران باستناد ماده ۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷ - ۲۹ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۴ -۳۷ -۳۸ و ۳۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه میدهد بهمراه زوجه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه با مسترد نمودن جهیزیه مطابق سیاهه، زوجه را مطلقه نماید و نوع طلاق رجعی میباشد. در خصوص مهریه اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه و ایام عده، چون زوجه بموجب سند رسمی شماره ۱۲۹۲۲۰ مورّخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ دفتر خانه شماره ۳۱ ملارد اقرار بدریافت نموده است لذا این دادگاه در مقابل آن تکلیفی ندارد و نگهداری فرزندان بنام م. ۱۴ و ماهان ۷ ساله را به پدر واگذاری می نماید و برای مادر زمان ملاقات تعیین می کند و سر دفتر طلاق مکلّف است از زوجه قبل از طلاق گواهی عدم بارداری را اخذ نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه پس از قطعیت رأی میباشد.رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ به زوجه ابلاغ و نامبرده پس از انقضاء مرحله تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ نسبت به آن فرجامخواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و بررسی رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود و لوایح طرفین در زمان قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رأی شعبه

اعتراض فرجامخواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا بجهات مندرج در آن و اقرار نامه شماره ۱۲۹۲۲۰ مورّخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ دفتر رسمی شماره ۳۱ حوزه ثبتی ملارد و نظرات داوران، اصرار زوج به طلاق لذا رأی صادره مخالف قانون نمی‌باشد اما در مورد نفقه ایام عده که دادگاه در رأی خود بلحاظ اقرار نامه آنرا منتفی دانسته و برای زوجه برای مدت آن نفقه ای تعیین ننموده است با توجه بتاریخ اقرار نامه ۱۳۹۳/۷/۲۴ و تاریخ گواهی عدم امکان سازش بشماره ۱۸۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲ بوده و دادگاه طلاق را رجعی اعلام نموده است. و اینکه حقوق مربوط به ایام عده طلاق پس از وقوع طلاق تحقق یافته و ذکر این جمله که زوجه اقرار نموده ادعائی در مورد « عده »; ندارد با توجه باینکه عده طلاق پس از صدور رأی بوده است و قبلاً امری که واقع نشده زوجه نمی تواند آنرا به زوج ابرام نموده لذا - این مطلب که نفقه زمان عده از متن رأی حذف شده و در زمان اجرای مفاد حکم دادگاه مبادرت به تعلیمات قانونی بدایره اجراء خواهد نمود و مدت عده طلاق نیز سه طهر است بنابراین با اصلاح رأی باستناد ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره را (با اصلاحات مذکور) ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوررئیس: قدرت الله طیبی مستشار: حیدرعلی حیدری