نظریه مشورتی شماره 7/1401/63 مورخ 1401/07/04

تاریخ نظریه: 1401/07/04
شماره نظریه: 7/1401/63
شماره پرونده: 1401-79-63 ح

استعلام:

در خصوص ماده 28 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1318 چنانچه اداره تصفیه ادعای ثالث نسبت به اموال مورد مطالبه وی را رد کند:
الف- آیا دادخواستی که ثالث ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی به دادگاه حقوقی تقدیم می‌کند باید به خواسته اعتراض به تصمیم اداره یادشده باشد یا خواسته الزام آن اداره به تسلیم مال؟
ب- مطابق ماده 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده حکم توقف است یا دادگاه دیگری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مطابق ماده 28 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 36 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری، تصمیم اداره تصفیه نسبت به ادعای اشخاص ثالث در خصوص اشیاء مورد مطالبه، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است؛ بنابراین، صرف اعتراض معترض نسبت به تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی در دادخواست کافی است و ضرورتی به ذکر عنوان یا قید دیگری در دادخواست نیست.
ب- به موجب ماده 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاهی است که حکم توقف (ورشکستگی) را صادر کرده است. اطلاق حکم مقرر در این ماده بر دیگر مواد این قانون که امکان اعتراض به تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی را پیش‌بینی کرده، حاکم است؛ لذا منظور از دادگاه صلاحیت‌دار در ماده 28 این قانون، دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است؛ هم‌چنان که در ماده 36 همین قانون مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض بستانکاران که مطالبات آن‌ها مردود شده است، دادگاه صادرکننده حکم توقف دانسته شده است.

منبع