مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرت المثل ایام تصرف خودرو، چنانچه خودرو در پارکینگ بوده و خوانده نفعی و استفاده ای از ماشین نبرده باشد، عدم النفع محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27

را ی دادگاه

در خصوص دعوی م. گ.ن. با وکالت ب. ع.م. و ح. مومیوند به طرفیت علی الف. و ف. ر. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک دستگاه خودروی سواری هیوندای به شماره 748 ن 85 ایران 66 به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب استعلام مالکیت خواهان محرز است و با توجه به مدارک ابرازی مضبوط در پرونده تصرف غیرقانونی خوانده اول (علی الف.) نیز محرز است بنابراین دادگاه دعوی را متوجه خوانده اول دانسته و با توجه به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده به استناد مواد 198 - 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده اول (علی الف.) به پرداخت مبلغ 217/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف خودرو و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را در حق خواهان صادر واعلام مینماید و در خصوص دعوی به طرفیت خوانده دوم (ف. راسار خیاوی) به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- علی اصغر کردستی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/31

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی علی الف. با وکالت ع.م. ک. به طرفیت م. گلشاهی با وکالت ب. ع.م. نسبت به دادنامه --- مورخه 1394/10/27 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت 217/000/000 ریال بابت اجرت المثل و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردید نظر به ملاحظه پرونده هرچند سبب ضرر و زیان به تجدید نظرخوانده همسر (وی)مشارالیها بوده است که دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است تجدیدنظر خواه به این قسمت دعوی (ف. راسا خیاوی) اعتراض ننموده است لکن آنچه در پرونده امر محرز است ماشین در پارکینگ قرار داده شده و حتی قبض و رسید پارکینگ دو قسمت گردید. نصف قبض درید تجدید نظرخواه و نصف آن در ید ف. راسار خیاوی قرار داده شده است لذا تجدید نظرخواه نفعی و استفاده ای از ماشین نبرده است تا اجرت المثل تعلق بگیرد. لذا به لحاظ اینکه عدم النفع قابلیت مطالبه نداشته لذا ایراد تجدید نظر خواهی وارد دانسته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حیدرری- علی نجفی سوادرودباری

منبع
برچسب‌ها