الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ملک بازداشتیدرخواست اعاده دادرسی به دلیل خروج از خواسته خواهان

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/04/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نسبت به ملک بازداشت شده(تا زمانی که از ملک رفع توقیف نشود) مسموع نیست.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در تایید دادنامه بدوی مبنی بر تخلیه راهرو و تراشکاری از عبارت «راهرو و انباری»; استفاده کرده و در دادنامه اصلاحی آن را حذف کند؛ از موارد اعاده دادرسی به دلیل خروج از خواسته تلقی نمی شود.-مبهم و قابل حذف

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/12

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان به نام ع. الف. فرزند م. به طرفیت خوانده به نام الف. الف.الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمی (اجاره سرقفلی)دو باب مغازه به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران با احتساب خسارت دادرسی و فک بازداشت پلاک ثبتی مقوم به مبلغ 000/51000 ریال و همچنین دعوی تقابل آقای اسماعیل الف.الف. فرزند اسماعیل به طرفیت خوانده به نام ع. الف. به خواسته تخلیه و تحویل راهرو و تراشکاری طبق صورت جلسه مورخه 12/5/90 مقوم به مبلغ 000/51000 ریال دادگاه ضمن قرار رسیدگی تواما با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات صورت جلسه مورخه 12/5/90 و پاسخ استعلام ثبتی و دادنامه اصداری در شعبات دوم و چهارم و سوم و پنجم دادگاه حقوقی شهرری و نره اینکه مستند دعوی خواهان صورت جلسه مورخه 22/4/90 بوده و خوانده (ع. الف.) بر اساس صورت جلسه و توافق نامه مورخه 12/5/90 اعلام داشته که راهرو مزبور را در تاریخ 2/8/90 به آقای اسماعیل الف.الف. تحویل دهد و از مورخه 12/5/90 در صورت عدم اجرای تحویل راهرو به رسم امانت در ید و تصرف آقای الف. بوده و از مورخه 2/8/90 مالک اصلی آقای الف.الف. تلقی می‌گردد و توجها بر اینکه در خصوص دعوی اصلی با توجه به اینکه مستند دعوی خواسته خواهان صورت جلسه مورخه 22/4/90 بوده و صورت جلسه مورخه 12/5/90 مستند دعوی خواهان اصلی بوده فلذا خواسته خواهان به صورت جلسه و توافق نامه مورخه 22/4/90 بوده که مثبت ادعای خواهان نبوده و در خصوص دعوی تقابل با توجه به تعهد خواهان مورد تخلیه و اینکه صورت جلسه مورخه 12/5/90 دلالت بر التزام خوانده بر انجام تعهدات دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده مع الوصف با توجه به مراتب معنونه و توافق نامه مورخه 12/5/90 وکان لم یکن نموده توافق نامه مورخه 22/4/90 بر اساس توافق طرفین و ضمن بلا دلیل بودن دعوی اصلی و پذیرش دعوی تقابل مستندا به مواد 10 و 220 و 221 و 222 قانون مدنی و مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم بر رد دعوی اصلی (ع. الف.) حکم بر تخلیه و تحویل راهرو و تراشکاری بر اساس صورت جلسه مورخه 12/5/90 و تادیه مبلغ 400000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان (اسماعیل الف.الف.)صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه شهرریقربان نوروزیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. الف. به طرفیت الف.الف. باوکالت لی لا سادات ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/5/12 شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرری که به موجب آن در خصوص خواسته دعوی اصلی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران حکم برد دعوی و در خصوص خواسته دعوی تقابل حکم بر تخلیه و تحویل راهرو و تراشکاری بنفع الف. الف.الف. صادر گشته است دادگاه بابررسی اوراق پرونده در خصوص آن قسمت از دادنامه که به موجب آن در خصوص دعوی اصلی حکم برد دعوی صادر گشته است تجدیدنظرخواهی را به استناد ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی وارد دانسته زیرا به موجب پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ نهم پلاک ثبتی مربوطه در بازداشت ودر خصوص آن اجراییه صادر گشته است بنابراین تازمانی که ملک رفع توقیف نگردد دعوی مطروحه دارای قابلیت استماع نمی‌باشد بنابراین ضمن نقض این قسمت از دادنامه به لحاظ اینکه دعوی به کیفیت مطروحه دارای قابلیت استماع نمی‌باشد قرار رد دعوی صادر می‌نماید.ودر خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه با عنایت به اینکه دادنامه در این خصوص صحیح صادر گشته است و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده بنابراین تجدیدنظرخواهی را به استناد ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی،دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تائید می‌نماید.رای صادره قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌منصور عظیمی- سیدمحسن قاضی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06

رای دادگاه

بدینوسیله در دادنامه شماره --- مورخ 94/11/12 و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیرو تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/5/12 شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرری،جمله کان لم یکن نمودن توافق نامه 90/4/22 مندرج در سطر پنجم از صفحه دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌گردد زیرا موضوع جزء خواسته خواهان تقابل نبوده و اظهار نظر دادگاه بدوی در این خصوص خارج از خواسته خواهان دعوی تقابل بوده است و همچنین تخلیه دوباب مغازه تراشکاری و راهرو و انباری پیرو توافق نامه های 90/4/22 و 90/5/12 و دادنامه های سابق الصدور از شعب دادگاه حقوقی شهرری، جهت تجدید واحداث بنا جدید توسط مالک بوده و متعهد و ملزم به احداث کامل بنا در زمان متعارف پس از تخلیه مغازه ها و راهرو انباری و تحویل آن به همان متراژ و تنظیم سند رسمی انتقال عرصه و اعیان و منفعت در حق مستاجر ع. الف. مطابق با توافق نامه های مذکور می‌باشد.و همچنین قبل از تخلیه به موجب بند 2 قرارداد مورخ 90/4/22 متراژ دقیق مغازه های تراشکاری و راهرو انباری توسط هیات سه نفره کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و ملاک عمل جهت انجام و اجرای تعهد مالک در احداث و تحویل مغازه ها و تنظیم سند رسمی انتقال خواهد بود.رای صادره به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌منصور عظیمی- سیدمحسن قاضی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/27

رای دادگاه

در خصوص درخواست خانم لی لی سادات ر. به وکالت از اسمعیل اسکندری اصفهانی به طرفیت ع. الف. مبنی بر اصلاح دادنامه تصحیحی شماره 110 - 95/2/6 از حیث جمله راهرو و انباری مندرج در سطر چهارم دادنامه،دادگاه بابررسی اوراق پرونده و اینکه راهرو وانباری موضوع توافق نامه فیمابین طرفین بوده است بنابراین جمله راهرو و انباریدر دادنامه مذکور حذف و بدین طریق دادنامه مذکور به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و تسلیم رونوشت آن بدون رای تصحیحی ودادنامه اصلی 282 - 93/5/12 ممنوع می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/04/28

رای دادگاه

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای الف. الف.الف. با وکالت خانم لی لی سادات ر. به طرفیت آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 95/6/27 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به این سبب که رای خارج از خواسته صادر شده است،با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مستفاد از اظهار وکیل اعاده خواه در شرح دادخواست چنین است که موضوع مشمول بندهای 1 یا 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنیمی باشد و نظر به اینکه دادنامه اعاده خواسته به شماره 802 - 95/6/27 در مقام اصلاح دادنامه شماره --- - 95/6/2 صادر گردیده و دادنامه شماره --- نیز در راستای تصحیح دادنامه اصلی به شماره 1343 - 94/11/12 اصدار یافته است و نظر به اینکه اولادر دادنامه بدوی به شماره 282 - 93/5/12 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرری دعوی آقای ع. الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دوباب مغازه به پلاک ثبتی شماره 126/644 مردود اعلام شده و سپس به موجب دادنامه شماره --- - 94/11/12 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران این قسمت از دادنامه فوق نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است و نظر به اینکه اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام قطعیت یافته ممکن و مقدور می‌باشدو مانحن فیه تخصصا از شمول قاعده مزبور خارج می‌باشد.و نظر به اینکه قسمت دوم دادنامه دادگاه نخستین ناظر به تخلیه و تحویل راهرو و تراشکاری می‌باشد و سپس در دادنامه شماره --- - 94/11/12 دادنامه نخستین در این قسمت عینا تائید و ابرام شده و در دادنامه اصلاحی شماره 110 - 95/2/6 مساحت مغازه تواشکاری با ارجاع به کارشناس تعیین شده و ضمنا به راهرو و انباری اشاره شده که در دادنامه شماره --- - 95/6/27 که در مقام اصلاح رای اصلاحی صادر گردیده جمله راهرو و انباری حذف گردیده است و از این حیث موضوع حکم به میزان بیشتر از خواسته و ادعای خواهان اولیه نبوده است بنابراین به جهت عدم انطباق موضوع با شقوق احصاء شده فوق و مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌نادعلی حیدری- محمود شیروانی راد

منبع
برچسب‌ها