تحقیق در جرایم منافی عفت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/17
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر گرمی

موضوع

تحقیق در جرایم منافی عفت

پرسش

چنانچه ضابط دادگستری جهت کشف جرم دیگری با مجوز قانونی ورود به منزل شخصی نماید و پس از ورود، جرم منافی عفت کشف شود، آیا این جرم و متهمان آن قابل تعقیب و تحقیق می‌باشند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت که اعتقاد به ستر جرم دارد مورد تائید اعضای هیات عالی است

نظر اکثریت

با عنایت به موازین شرعی و قانونی مبنی بر پوشاندن جرایم منافی عفت و صراحت ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در فرض سوال چون جرم درمرئی و منظر عام واقع نشده است چنانچه دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته نباشد، قابل تعقیب و تحقیق نیست چرا که در مرئی منظر ضابط دادگستری غیر از مرئی و منظر عام می‌باشد.

نظر اقلیت

چون در مرئی و منظر ضابط دادگستری واقع شده و به نوعی جرم مشهود موضوع بند الف ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد، باید تعقیب و تحقیق ادامه یابد و رسیدگی به جرم متهمان انجام شود.

منبع
برچسب‌ها