ایراد اعتبار امر مختومه در مرحله فرجام خواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خوانده دعوی باید ایراد اعتبار امر مختومه را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین طرح این ایراد در مرحله فرجامی خارج از موقعیت قانونی بوده و قابل پذیرش نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/07/26 خانم ف.ش. به وکالت از طرف خانم ز. ب. به طرفیت آقای الف. س. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد یکصد و چهارده سکه تمام بهار آزادی موضوع سند نکاحیه شماره..... دفتر ازدواج شماره.... اسلام آباد غرب مقوم بمبلغ پنجاه و یک میلیون ریال و تامین خواسته و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه تقدیم نموده که در شعبه سوم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه بدوا به موجب رای شماره --- - 1393/07/26 قرار تامین خواسته خواهان صادر و با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی به عمل آورده است. اخطاریه خوانده در آدرس مقید در دادخواست به نامبرده ابلاغ قانونی گردید. خواهان طی لایحه تقدیمی وکیل خود را از وکالت عزل و طی لایحه تقدیمی دیگری با تکرار مطالب مندرج در دادخواست تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مهریه مورد مطالبه با احتساب کلیه خسارات قانونی نموده است در جلسه دادرسی مورخ 1393/09/12 هیچ یک از طرفین دعوی حضور نیافتند و از ناحیه خوانده هم لایحه دفاعیه ای واصل نشده است دادگاه سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه غیابی شماره 1013 - 1393/09/12 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با توجه به رونوشت سند نکاحیه پیوست پرونده و عدم دفاع از ناحیه خوانده، خواسته خواهان را وارد تخیص و به استناد مواد قانونی منعکس در آن خوانده را به پرداخت 114 قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بمبلغ معینه در حق خواهان محکوم نموده است. پس از ابلاغ رای صادره آقایان ی. م. و ح. م.گ. وکلای پایه یک دادگستری به وکالت از خوانده محکوم علیه نسبت به آن واخواهی نموده و در دادخواست واخواهی اعلام نموده‌اند که حسب اظهار موکل دلائل متقن دال بر پرداخت مهریه وجود دارد که در جلسه دادگاه ابراز میگردد. دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/10/13 با اعلام اینکه واخواه دلیلی که حاکی از برائت ذمه وی باشد ارائه نداده لذا با رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1393/10/18 به وکلای واخواه ابلاغ شد و نامبردگان در تاریخ 1393/11/12 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده‌اند که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به فرجامخوانده ابلاغ ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

آقایان ی. م. و ح. م.گ. به وکالت از طرف آقای الف. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/10/13 شعبه سوم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که در مرحله واخواهی بر تایید دادنامه غیابی شماره 1013 - 1393/09/12 صادره از همان دادگاه متضمن محکومیت فرجامخواه به پرداخت مهریه ما فی القباله به تعداد یکصد و چهارده سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و پرداخت خسارات دادرسی در حق فرجام خوانده انشاء گردیده با لحاظ بند یک شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی فرجامخواهی نموده‌اند و در لایحه فرجامی اعلام کرده اند که فرجام خوانده در سال 1388 طی دادخواست تقدیمی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب مهریه ما فی القباله خود را مطالبه نموده که حسب دادنامه شماره --- - 88 فرجامخواه محکوم به پرداخت مهریه در حق فرجامخوانده گردیده است و دادنامه صادره پس از طی تشریفات قانونی در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره --- - 89 تایید و قطعی گردیده است و چون دعوی سابق و دعوی فعلی فرجام خوانده دارای وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع و وحدت سبب بوده و طبق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مجدد فرجام خوانده از اعتبار امر محکوم بها برخودار می‌باشد لذا ضمن ایراد به حاکمیت امر مختوم صدور حکم شایسته را تقاضا نموده‌اند که با توجه به جامع اوراق پرونده ایراد و اعتراض وکلای فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد زیرا طبق ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی باید در قبال دعوی خواهان ایرادات مصرحه در ماده 84 قانون مذکور را تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه نماید و فرجامخواه در مرحله بدوی و حتی در مرحله واخواهی که از طرف ایشان نسبت به رای غیابی صادره واخواهی به عمل آمده نسبت به دعوی مطروحه از ناحیه فرجامخوانده باعتبار حاکمیت امر محکوم بها هیچ ایرادی به عمل نیاورده است و طرح این ایراد در مرحله فرجامی به لحاظ اینکه خارج از موقعیت قانونی محسوب بوده قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و موثر در مقام نخواهد بود بنا بمراتب اشعاری از آنجایی که دادنامه فرجام خواسته با توجه به مندرجات قباله نکاحیه فیمابین متداعیین و ثبوت اشتغال ذمه فرجامخواه و عدم ارائه ادله اثباتی بر برائت ذمه ایشان و مآلا اثبات حقانیت فرجامخوانده در مطالبه مهریه ما فی القباله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکلای فرجامخواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه مزبور وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی وکلای فرجامخواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها