نظریه مشورتی شماره 7/98/1663 مورخ 1398/11/08

تاریخ نظریه: 1398/11/08
شماره نظریه: 7/98/1663
شماره پرونده: ک 3661-861-89

استعلام:

معنای عبارت به درخواست دادستان مذکور در ماده ی 278 از قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف آن با عبارت از طریق دادستان مندرج در ماده‌ی 46 از قانون مجازات اسلامی چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از عبارت «به درخواست دادستان» مذکور در قسمت اخیر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادستان شرایط اعمال این ماده را بررسی کرده و در صورت احراز همه شرایط و از آن جمله کشف دلیل جدید، مراتب را جهت اخذ اجازه تعقیب مجدد به دادگاه اعلام کند. به عبارت دیگر، نظر دادستان جهت تجویز تعقیب مجدد، شرط لازم است اما کافی نیست.
2- منظور از عبارت «از طریق دادستان» مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 آن است که محکوم باید این درخواست را به دادستان یا قاضی اجرای احکام ارائه کند و مقامات یادشده نیز موظفند تقاضای وی را به دادگاه ارسال نمایند و در هر حال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمنا دادستان می‌تواند نظریه خویش را نیز پیوست تقاضای محکوم، به دادگاه ارسال دارد./ت

منبع