ماهیت وکالت بلاعزل در فروش

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وکالت نامه بلاعزل در فروش مبیع را نباید تفسیر بر بیع کرد؛ زیرا بلاعزل بودن، ماهیت وکالت نامه را عوض نمی کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

خصوص دعوی آقای م. ص. با وکالت آقای الف. ق. به طرفیت خانم ر. ص. با وکالت خانم ز. و. به خواسته مطالبه ثمن المثل موضوع وکالت نامه شماره 38112 مورخ 1392/03/09 با احتساب خسارات قانونی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی دادگاه از توجه به اظهارات وکلای اصحاب دعوی در جلسه دادرسی و مفاد لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل خوانده همچنین ملاحظه مستندات ابرازی از ناحیه نامبرده و استشهادیه تقدیمی نظر به اینکه وکالت نامه تنظیمی از ناحیه خواهان با اختیارات کامل که به خوانده دعوی خصوص فروش و اخذ ثمن و دیگر موارد مصرحه در وکالت نامه تنظیمی ایضا با حق توکیل به غیر و حق عزل وکیل نیز تا خاتمه عمل به مورد وکالت ازموکل سلب و ساقط گردیده تنظیم گردیده است بنابر عرف حاکم بر روابط اجتماعی افراد جامعه هم چنین ر. حقوقی تنظیم وکالت نامه به شکل مطروحه حکایت از وقوع عقد بیع فی مابین اطراف وکالت و یا عقود دیگر مورد نظر طرفین عقد می‌باشد و دلالت بر اسقاط حق از ناحیه موکل بر مال موضوع وکالت مینماید ایضا مدارک ابرازی از ناحیه وکیل خوانده نیز دلالت بر این امر مینماید که خواهان در امر خرید و فروش اتوموبیل اشتغال داشته و کاملا از آثار و عواقب تنظیم وکالت نامه با اختیارات موصوف مطلع بوده است هم چنین مفاد استشهادیه تقدیمی از ناحیه خوانده نیز حکایت از صلح بلامعوض از ناحیه خواهان به خوانده مینماید بنابر مراتب دادگاه دعوی خواهان را در مطالبه ثمن المثل موضوع وکالت وارد ندانسته از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی حقی خواهان مینماید رای صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

هادیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. باوکالت آقای الف. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ودرخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم ر. ص. به خواسته مطالبه ثمن المثل موضوع وکالتنامه شماره 38112 مورخ 1392/03/09 دادگاه بدوی به لحاظ اینکه وکالتنامه تنظیمی باحق توکیل به غیر وسلب واسقاط حق عزل وکیل تنظیم وبنابه عرف حاکم برروابط اجتماعی و ر. حقوقی تنظیم وکالتنامه به شکل فوق حکایت ازوقوع عقد بیع داشته وباتوجه به اینکه موکل درامرخرید وفروش اتومبیل اشتغال داشته ازآثار وعواقب تنظیم وکالتنامه مطلع بوده ومفاد استشهادیه تقدیمی حکایت ازصلح بلامعوض مینماید بنابراین دعوی راوارد ندانسته وحکم به بیحقی صادرگردیده است دادگاه باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده ومفاد لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض را وارد و آن رادرخورپذیرش میداند زیرا اولاٌ: سندرسمی شماره... مورخ 1392/03/09 تنظیمی دردفترخانه شماره... تهران وکالت تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده خانم ر. ص.ف. درخصوص فروش ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی شماره....فرعی از... اصلی بخش.... تهران میباشد وبلاعزل بودن این سند ماهیت وکالت راتغییرنداده ونمیتوان آنرابه عقدبیع تفسیرنمود ثانیاٌ: باعنایت به مفادوکالتنامه موکل به وکیل اختیار فروش وانتقال قطعی ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکررابه خودوکیل یا هرشخص دیگر وبه هرمبلغی رااعطاءنموده تاپس ازانتقال ثمن معامله رابه موکل پرداخت نماید بنابراین با توجه به صراحت وکالتنامه درمسترد وپرداخت نمودن ثمن معامله به موکل صدوردادنامه فوق الذکر دربیحقی دانستن تجدیدنظرخواه برخلاف موازین قانونی وشرعی بوده فلذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر رانقض وباعنایت به انتقال پلاک ثبتی فوق حسب سندرسمی شماره.... مورخ 1392/07/03 دفترخانه شماره... تهران به مبلغ 35/359/500 ریال دادگاه با استناد به مواد 656 و 665 و 668 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظرخواه رامستحق دریافت ثمن معامله به مبلغ فوق الذکر راداشته وحکم به محکومیت خانم ر. ص.ف. به پرداخت مبلغ 35/359/500 ریال بابت انتقال قطعی ملک فوق به آقای م. ص. وپرداخت هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادرمینمایدرای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمد علی افشار

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها