ماده 586 قانون مدنی

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)