ماده 123 قانون محاسبات عمومی کشور

سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین ‌نامه ‌ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و همچنین سهام ‌متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل‌ هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.
خزانه‌ داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید و سهام و اسناد و تضمین‌ نامه‌ ها و سایر اوراق بهادار ‌مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید، معین میشود.