ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)