انحلال شرکت با مسئولیت محدود به جهت عدم فعالیت آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جهات انحلال شرکت با مسئولیت محدود در قانون احصا شده است و "عدم فعالیت" شرکت در طول یک سال از زمان تاسیس، که در قانون ذکر شده، ارتباطی به عدم فعالیت شرکت در سنوات بعدی ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم الف.س. به طرفیت شرکت س.ز. با مدیریت آقای ب.ه. با وکالت آقای ع.ل. به خواسته انحلال خوانده به لحاظ عدم فعالیت (غیر فعال بودن) بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است دارای چهل درصد از سهام شرکت خوانده بوده و آقای ب.ه. که همسر سابقم می‌باشد مالک شصت درصد از سهام شرکت موصوف است و شرکت تاسیس شده از سال 1387 تاکنون هیچ‌گونه فعالیتی نداشته است و خواستار انحلال شرکت مذکور به علت عدم فعالیت گردیده است. وکیل شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته موارد انحلال شرکت‌های با مسئولیت محدود در ماده 114 قانون تجارت احصاء گردیده است و عدم فعالیت از موارد احصایی نیست و ادعای خواهان مبنی بر اینکه شرکت از زمان تاسیس تاکنون فعالیتی نداشته است منطبق با واقع نمی‌باشد و خواستار رد دعوی خواهان گردیده است. با توجه به دلایل موجود در پرونده و مفاد ماده 114 قانون تجارت منظور از عدم فعالیت در یک سال از زمان تاسیس ارتباطی به عدم فعالیت شرکت در سنوات بعدی نیست و منظور قانون‌گذار از عدم فعالیت شرکت به مدت یک سال از بدو تاسیس است، لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلادلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.س. به طرفیت آقای ب.ه. و شرکت س.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/19 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته انحلال شرکت تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد نمی‌باشد و دلایل ابرازی از ناحیه ایشان منطبق با هیچ‌یک از موارد 114 قانون تجارت نمی‌باشد لذا دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارائه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض‌به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این‌رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 358 قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌کند. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جمشیدی- صوفی

منبع
برچسب‌ها