اعطاء تضمین به صندوق تأمین خسارات بدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعطاء تضمین به واحد تضامین صندوق تامین خسارتهای بدنی، جهت بازپرداخت خسارات پرداختی، معطوف به مقصر اصلی است و مانع مطالبه خسارت از صندوق توسط حادثه دیده نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای م. م.ب. با وکالت آقای م. ی. به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی به خواسته مطالبه دیه و مطالبه خسارات دادرسی - بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته که موکل براثر سانحه رانندگی که وسیله نقلیه راننده مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث بوده مصدوم گردیده و علیرغم محکومیت مقصر حادثه آقای ع. خ. به پرداخت دیه صدمات وارده به موکل طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/1030 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی یزد تاکنون دیه موکل پرداخت نشده است لذا با توجه به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در قبال اشخاص ثالث تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت دیه صدمات وارده به موکل را دارد نماینده صندوق در مقام دفاع بیان داشته - در مواردی که مقصر حادثه فاقد بیمه نامه معتبر می‌باشد ابتداء می‌بایست به واحد تضامین صندوق مراجعه و تضمین مناسب جهت بازپرداخت خسارات پرداختی تودیع نماید دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان از جمله دادنامه استنادی و ملاحظه و مطالبه پرونده کیفری که برابر آن مقصر حادثه به پرداخت مجموعا 17 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان در حق خواهان محکوم شده است و با التفاوت به مواد 10 و 14 قانون صدرالاشاره و اینکه زیاندیده مستقیما حق مراجعه به صندوق تامین خسارتهای بدنی را دارد و صندوق حق اقامه دعوی علیه مقصر را خواهد داشت بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد 449 و 709 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - خوانده را به پرداخت 3 درصد دیه کامل بابت دیه و ارش 5 مورد زخم حارصه شامل - قدام زانوی راست - قدام ساق راست و پهلوی چپ و 2 مورد شکم 3 درصد دیه کامل بابت 2 زخم دامیه شامل پلک فوقانی چشم چپ و قدام زانوی چپ 11 درصد دیه کامل بابت ارش پارگی نسبی رباطهات متقاطع قدامی - خلفی - جانبی داخلی و خارجی زانوی چپ در حق خواهان محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر دادگستری استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

حسین محمودزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

محکومیت صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت دیات صدمات وارده به آقای م. م. ب. فرزند م. دراثرحادثه تصادف درشهرستان یزد مورخ 1393/02/10 با خودروی منسوب به آقای ع. خ. فرزند م.(راننده پیکان)به اعتبار فقدان بیمه نامه راننده مقصرضمن دادنامه --- مورخ 945/10 شعبه محترم دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که اینک قرین تجدیدنظرخواهی آن صندوق بانمایندگی خانم ل. س. قرارگرفته پس ازبررسی مجددموضوع وملاحظه مستندات ابرازی به نظردادگاه درقضیه همچنان صائب ومنطبق با موازین میباشد چه با تحقق واحراز تصادف وتقصیر راننده فاقدگواهینامه که مراحل بررسی آن دردادگاه جزایی مربوطه(شعبه --- دادگاه عمومی جزایی یزد) به اثبات رسیده مراجعه مصدوم دراجرای مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث به صندوق تجدیدنظرخواه مطابق قانون بوده واعطاءتضمین مسئول حادثه به منظورپرداخت غرامات اعم ازمعرفی ضامن یا ترهین ملک سپردن اسنادتجاری و....... معطوف به مقصر اصلی بوده که مانع اقدام کنونی مصدوم وحادثه دیده نخواهدبود لذا توضیحاتی راکه منسوب به وکیل تجدیدنظرخوانده آقای م. ی. درپاسخ به لایحه اعتراضیه صندوق مطرح ساخته همسوبا مقررات وواجد حمایت قانونی است که دادگاه محترم صادرکننده حکم آن رامبنای حکم خودقرارداده است لذا دراین مرحله ایرادواعتراض مدللی ازسوی صندوق معمول نشده ولاجرم این مرجع ضمن رد آن به استناد ماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناٌ تایید واستوار مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا صداقتی - طاهری

منبع
برچسب‌ها