درخواست طلاق به دلیل عقیم بودن زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طبق نظریه پزشکی، قدرت باروری زوج کمتر از حد طبیعی بوده و عملا نیز زوجین با گذشت بیش از پنج سال، صاحب فرزند نشده باشند؛ درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور قابل پذیرش است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم م. ا. (چ.) دادخواستی به طرفیت آقای ک. ف. به خواسته گواهی عدم امکان سازش بواسطه عسر و حرج زوجه تقدیم شعبه --- دادگاه خانواده تهران نموده و دادگاه در دادنامه شماره --- - 1392/11/16 با عنایت به عدم ارائه دلیل خاصی که مثبت ادعای وی باشد. (و اینکه طبق مقررات الطلاق بید من اخذ بالساق) و بدون رضایت زوج نمیشود اقدام به طلاق نمود حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نموده و رای صادره مورد اعتراض خانم م. ا. واقع و پرونده در شعبه چهلم تجدیدنظر استان تهران مطرح و دادگاه در دادنامه شماره --- - 1393/05/18 با عنایت به اظهارات پزشکی قانونی در (ص 77 ) که عنوان نموده هر چند زوج باروری درصد طبیعی ندارد اما با روشهای کمکی باروری امکان باروری طبیعی ممکن است لهذا عسر و حرج زوجه و انطباق مورد با ماده 1119 و 1130 قانون مدنی محرز نیست و تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد و رای بدوی را تایید نموده و هر چند خواهان امر دیگری ابراز ننموده مع ذلک مورد منطبق بر بند ده از شروط ضمن عقد نکاح است و رای صادره مورد اعتراض زوج واقع و درخواست فرجامخواهی نموده و پرونده به این شعبه از دیوانعالی کشور ارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل پس از قرائت گزارش آقای فاضل مشاوره نموده چنین رای میدهند:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی با استناد به عقیم بودن زوج و فرزندار نشدن با گذشت بیش از پنج سال از ازدواج و تحقق بند ده شروط عقدنامه (طلاق وکالتی) درخواست طلاق نموده است ولی دادگاه بدوی بدون توجه به درخواست مزبور با استدلال به عدم تحقق عسر و حرج خواسته وی را مردود دانسته و دادگاه تجدیدنظر علیرغم انجام کارشناسی و اذعان پزشک مبنی بر اینکه قدرت باروری زوج کمتر از حد طبیعی است و عملا زوجین صاحب فرزند نیز نشدند رای بدوی را تایید نموده است. لذا دادنامه فرجامخواسته شماره 00796 - 1393/05/18 صادره از شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مخدوش تشخیص و مستندا به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها