ارجاع پرونده به بازپرس قبل از تعقیب متهم توسط دادستان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/22
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر

موضوع

ارجاع پرونده به بازپرس قبل از تعقیب متهم توسط دادستان

پرسش

مرجع انتظامی ضمن اعلام گزارش مبنی بر اینکه در منزل الف مشروبات نگهداری می‌شود تقاضای بازرسی از منزل جهت کشف مشروبات دارند آیا دادستان می‌تواند پرونده به شعبه بازپرسی که شعبه تحقیق می‌باشد و هنوز تعقیبی صورت نگرفته ارجاع دهد؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در ماده 76 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. دادستان مجاز است اجرای برخی تحقیقات و اقدامات را از بازپرس تقاضا کند، بنابراین با مجوز قانونی مذکور نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

طبق ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری این است که همین که دادستان پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع داد به منزله این است که تعقیب صورت گرفته و وظیفه بازپرس بعد از ارجاع پرونده کشف جرم می‌باشد که می‌تواند بازرسی دستور کشف مشروبات را بدهد و لذا منعی جهت ارجاع وجود ندارد.

نظر اقلیت

هنوز تعقیبی صورت نگرفته لذا باید خود دادستان دستور تعقیب صادر نماید و چنانچه بعد از تعقیب مشروبات کشف شد آن موقع پرونده به بازپرس ارجاع دهد و تا زمانی که تعقیب صورت نگرفته نمی تواند به شعبه بازپرسی که مرجع تحقیق است ارجاع دهد.

منبع
برچسب‌ها