رای شماره 78 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 429/78

شاکی: شهرداری کرج

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 29 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 78

مقدمه: الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1909 موضوع شکایت آقای سیدمحمود فارغ و غیره به طرفیت شهرداری منطقه 3 کرج به خواسته اعتراض به عدم اجرای رای شماره 59 مورخ 1375/04/09 هیات عمومی دیوان و درخواست الزام شهرداری به موافقت با تفکیک و تبدیل قطعه زمین پلاک ثبتی 374/164 به شرح دادنامه شماره 1679 مورخ 1377/12/08 شکایت را وارد تشخیص و رای بر الزام شهرداری طرف شکایت بر اقدام لازم در مورد خواسته آنان با در نظر گرفتن مفاد رای هیات عمومی صادر نموده است.ب) شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2151 موضوع شکایت آقای سیدمحمود فارغ به طرفیت شهرداری منطقه 4 کرج به خواسته الزام شهرداری به موافقت با تفکیک و تبدیل دو قطعه زمین پلاک‌های 17-961 و 17-962 حسین‌آباد مهرشهر و اجرای رای هیات عمومی به شرح دادنامه شماره 435 مورخ 1378/02/30 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه آراء فوق‌الذکر با توجه به مدارک و اسناد و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها معلول استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌رود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع