نظریه مشورتی شماره 7/96/1459 مورخ 1396/06/28

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1459
شماره پرونده: 1148-1/168-96

استعلام:

1- در خصوص پرونده هایی با موضوع منافی عفت که شوهر علیه همسرش شکایت می‌کند با توجه به مواد 10 و 14 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده به عنوان شخص بزه دیده تلقی می‌گردد سمت دارد یا خیر؟
2- در کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی هست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و براساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرر و زیان‌های قابل مطالبه، اعم است از زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول و بر اساس تبصره یک آن ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. با این وصف، در فرض سوال، همسر، در جرائم منافی عفت می‌تواند در زمره شکات باشد.
2- با توجه به ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح پرونده در دادگاه کیفری صالح، مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است.

منبع