مرجع صالح برای اجرای حکم قصاص

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

مرجع صالح برای اجرای حکم قصاص

پرسش

اجرای حکم قصاصی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس قرار جلب به دادرسی را صادر و کیفرخواست آن را دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه تنظیم نموده، بر عهده دادگاه بخش محل وقوع جرم است یا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست؟

نظر هیئت عالی

اصل کلی در اجرای احکام کیفری اجرای رای صادره با دادسرایی است که نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نموده است و چون در فرض سوال هم کیفرخواست در دادسرای شهرستان صادر شده است موجبی برای اجرای حکم قصاص به دادگاه بخش نمی‌باشد؛ نظریه اکثریت به نحو مستدل صادر شده است.

نظر اکثریت

اجرای حکم قصاص بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تتنظیم کننده کیفرخواست است؛ زیرا اولاً: اطلاق و عموم ماده 401 و 484 قانون آئین دادرسی کیفری دلالت بر اجرای حکم قصاص بر عهده دادسرا داشته و مقنن از باب تمثیل به دو مورد از وظایف دادسرا، دفاع از کیفرخواست و شرکت در جلسه دادگاه اشاره نموده است و منطقی نیست که اجرای احکام را از وظایف دادسرا استثناء نماییم و از طرفی اهمیت و اقتضای عقلی و ظرفیت ها و حساسیت های خاص حکم قصاص اقتضای اجرای آن از سوی دادسرا ست؛ ثالثاً، مستفاد از مواد 336 و 337 و تبصره 3 ماده 484 قانون مرقوم دادگاه کیفری دو محسوب می‌شود و به جرایم موضوع صلاحیت آن راساً رسیدگی و رای صادر نموده و احکام آنرا اجرا می‌نماید و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک صلاحیت ذاتی ندارد و در جرایم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری به جانشینی از بازپرس صرفاً در حد انجام تحقیقات و صدور قرارهای نهایی ایفای وظیفه می‌نماید و اجرای احکام قصاص صادره از دادگاه کیفری یک از حدود اختیارات و وظایف این دادگاه خارج است.

نظر اقلیت

اجرای احکام قصاص بر عهده دادگاه بخش است؛ زیرا طبق مواد 24 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش است و یکی از وظایف دادستان اجرای احکام است که در ماده 484 همان قانون تصریح شده است و نظریه مشورتی شماره 475/7/4 -1/6/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است؛ به علاوه اینکه مرجعی که تعقیب امر کیفری را آغاز نموده اجرای آن نیز بر عهده اوست که به صراحت و اطلاق ماده 484 قانون مرقوم مبین این امر است.

منبع
برچسب‌ها