تفهیم اتهام بزه بی احتیاطی در امر رانندگی بدون وجود گواهی اولیه پزشکی قانونی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تفهیم اتهام بزه بی احتیاطی در امر رانندگی بدون وجود گواهی اولیه پزشکی قانونی

پرسش

آیا بدون وجود گواهی اولیه پزشکی‌ قانونی امکان تفهیم اتهام بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

هرچند احراز و تشخیص ورود صدمه بدنی به شاکی با توجه به تخصصی بودن موضوع نیازمند اعلام نظریه کارشناس اعم از گزارش پزشکی‌قانونی و کارشناسان رسمی در این زمینه است اما هیچ‌کدام از آنها برای مرجع قضایی موضوعیت نداشته و طریقیت دارد و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به دلایل موجود در پرونده از هر طریق متعارفی بر انتساب بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از سوی متهم در فرض پرسش قناعت وجدان حاصل کند تفهیم به متهم فاقد منع قانونی است و لذا نظریه اقلیت در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه باید دلایل جهت تفهیم اتهام کافی باشد و مرجع رسمی تشخیص ورود صدمه به شاکی پزشکی قانونی است؛ بنابراین صرف آنچه در گزارش مرجع انتظامی به عنوان صدمه قید می‌شود دلیل موجهی نیست و مأمور کلانتری مرجع تشخیص صدمه بدنی نمی‌باشد؛ چه بسا پزشکی قانونی صدمات وارد شده به شاکی را ناشی از خودزنی یا غیر مرتبط با تصادف اعلام نماید.

نظر اقلیت

گزارش مرجع انتظامی و اقرار شخص متهم مبنی بر ورود صدمه به شاکی نیز می‌تواند برای تفهیم اتهام کافی باشد؛ خصوصاً در مواردی که صدمات در همان لحظه تصادف قابل رویت می‌باشد و برای تفهیم اتهام نیازی به وجود تمام ادله نیست و وفق ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 با وجود دلیل کافی می‌توان متهم را احضار نمود.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها