نظریه مشورتی شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01

تاریخ نظریه: 1400/08/01
شماره نظریه: 7/1400/826
شماره پرونده: 1400-168-826 ک

استعلام:

به دلالت مواد 105،106 و 107 قانون مجازات اسلامی مهلت مرور زمان بر مبنای سال تعیین شده است. با توجه به این‌که مطابق ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی سال دوازده ماه و هر ماه هم سی روز می‌باشد آیا برای احتساب مرور زمان باید سال را معادل دوازده ماه و سی روز در نظر گرفت یا مراد از سال در قلمرو مرور زمان 365 روز تمام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر احتساب مواعد قانونی، سال شمسی دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است؛ بنابراین مواعد مرور زمان مذکور در مواد 105 تا 107 قانون مجازات اسلامی بر این اساس محاسبه می‌شود و مدت هر سال موضوع این مواد قانونی، معادل سیصدو شصت روز است.

منبع