مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت احراز وقوع اشتباه مامور صادر کننده سند وفات در درج تاریخ فوت، رسیدگی به درخواست اصلاح تاریخ وفات در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. فرزند الف. طی دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال مشهد خواستار اصلاح تاریخ فوت مرحومه ز.ش. گردیده و اظهار داشته که به موجب گواهی پزشکی فوت شماره 75398 و جواز دفن در تاریخ 1393/02/17 در مشهد فوت نموده که تاریخ مذکور اشتباهی در شناسنامه تاریخ 1393/02/18 درج گردیده لذا تقاضای اصلاح آن از 1393/02/18 به 1393/02/17 را از دادگاه نموده، اداره ثبت‌احوال مشهد در پاسخ به لایحه خواهان طی نامه شماره 4526 /ق/ 143/19 مورخ 1393/05/20 بیان کرده که در صورت احراز وقوع اشتباه مامور صادرکننده سند وفات، هیات حل اختلاف این اداره صالح به رسیدگی است و با تقاضای یکی از ورثه قانونی متوفی نسبت به صدور رای مقتضی نسبت به اصلاح تاریخ وفات اقدام خواهد نمود. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش بسطام ضمن تشکیل جلسه در تاریخ 1393/06/10 با استناد به نامه ارسالی از اداره ثبت‌احوال مشهد و همچنین ماده 3 قانون ثبت‌احوال به صلاحیت رسیدگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت‌احوال مشهد قرار عدم صلاحیت صادر و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و حقوقی پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد ماده 3 قانون ثبت‌احوال مصوب سال 1355 استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بسطام موجه تشخیص و مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید قرار صادره و تعیین صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت‌احوال مشهد در ادامه رسیدگی مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

حیاتی- اکبری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها