تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۹۰

پیام: در صورت احراز وقوع اشتباه مأمور صادر کننده سند وفات در درج تاریخ فوت، رسیدگی به درخواست اصلاح تاریخ وفات در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. فرزند الف. طی دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال مشهد خواستار اصلاح تاریخ فوت مرحومه ز.ش. گردیده و اظهار داشته که به موجب گواهی پزشکی فوت شماره ۷۵۳۹۸ و جواز دفن در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ در مشهد فوت نموده که تاریخ مذکور اشتباهی در شناسنامه تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۸ درج گردیده لذا تقاضای اصلاح آن از ۱۳۹۳/۲/۱۸ به ۱۳۹۳/۲/۱۷ را از دادگاه نموده، اداره ثبت‌احوال مشهد در پاسخ به لایحه خواهان طی نامه شماره ۴۵۲۶/ق/۱۴۳/۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۰ بیان کرده که در صورت احراز وقوع اشتباه مأمور صادرکننده سند وفات، هیأت حل اختلاف این اداره صالح به رسیدگی است و با تقاضای یکی از ورثه قانونی متوفی نسبت به صدور رأی مقتضی نسبت به اصلاح تاریخ وفات اقدام خواهد نمود. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش بسطام ضمن تشکیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ با استناد به نامه ارسالی از اداره ثبت‌احوال مشهد و همچنین ماده ۳ قانون ثبت‌احوال به صلاحیت رسیدگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت‌احوال مشهد قرار عدم صلاحیت صادر و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و حقوقی پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بسطام موجه تشخیص و مستند به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید قرار صادره و تعیین صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت‌احوال مشهد در ادامه رسیدگی مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

حیاتی- اکبری