ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

در مورد قاچاق چوب و هیزم و ذغال واحد محاسبه قاچاق چوب یک مترمکعب و واحد قاچاق هیزم یک استر و واحد قاچاق ذغال مقدار ذغالی است که ازیک استر هیزم بدست میآید (معادل 4/1 مترمکعب ذغال)

تبصره - کسر واحدهای مذکور در ماده 1 در حکم یک واحد است.