ملاک احراز تاجر بودن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تاجر بودن شرکت، و صدور اسناد مالی از قبیل چک و سفته متضامنا با شرکت، ملازمه با تاجر بودن سهامداران و مدیران شرکت ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غ. ن. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران و آقای ن.ق. ج.ن.الف. دایر به صدور حکم به معافیت از پرداخت دادرسی و سپس صدور حکم به توقف و ورشکستگی خواهان اولا نظر به اینکه خواهان به شرح لایحه وارده به شماره 3971 - 1393/10/28 دعوی خود علیه خوانده ردیف دوم آقای ن.ق. ج.ن.الف. را مسترد نموده است مستندا به بند ب از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان علیه خوانده موصوف صادر و اعلام می‌شود. ثانیا نظر به اینکه خواهان به شرح منعکسه در صورت‌جلسه مورخ 131393/11/08 دعوی خود دایر به صدور حکم به معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مسترد نموده است مستندا به بند ب از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این خصوص نیز صادر و اعلام می‌شود. ثالثا در خصوص دعوی توقف و ورشکستگی خواهان نظر به اینکه عمده ادعای تاجر بودن خواهان، مدیریت وی در سه شرکت تجارتی و صدور اسناد مالی از قبیل چک و سفته متضامنا با اشخاص حقوقی مذکور بوده و اینکه تاجر بودن شرکت‌های سهامی ملازمه با تاجر بودن سهامداران و مدیران شرکت ندارد و دلیلی بر فعالیت تجاری مشخص خواهان اقامه نشده دادگاه به جهت عدم احراز تاجر بودن خواهان، دعوی وی را مسموع ندانسته و مستندا به مفاد مواد 1 و 2 قانون تجارت و 412 قانون مذکور و همچنین ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ن. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ عدم احراز تاجر بودن تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی وی مبنی بر ورشکستگی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه دراین مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می‌باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروحه منطبق با هیچ‌ یک از شقوق موضوع مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 353 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌کند. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد زیوری - داود شعبانلو

محتوای مرتبط (10 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها