نظریه مشورتی شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25

تاریخ نظریه: 1401/03/25
شماره نظریه: 7/1401/91
شماره پرونده: 1401-168-91 ک

استعلام:

در فرضی که دادسرا برابر محتویات پرونده، عنوان اتهامی معینی را با ذکر رفتار ارتکابی به متهم تفهیم می‌کند و سپس قرار تامین بازداشت موقت صادر می‌نماید و متهم نیز نسبت به آن اعتراض می‌کند حال دادگاه پس از مطالعه پرونده ر،فتار ارتکابی را با عنوان اتهامی دیگری که اساساً از موارد بازداشت موقت نمی‌باشد تشخیص می دهد تکلیف دادگاه چیست؟
آیا دادگاه می‌تواند با این استدلال که عنوان اتهامی جز موارد بازداشت موقت نیست قرار را فک نموده و جهت تفهیم عنوان صحیح اتهامی به دادسرا عاده نماید؟ یا اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ،حق اظهارنظر در خصوص عنوان اتهامی ندارد تشخیص این عنوان با دادسرا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از ماده 280، بند «ب» ماده 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در مواردی که متهم نسبت به قرار تأمین بازداشت موقت اعتراض می‌‌کند، دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض، با لحاظ مبانی صدور قرار تأمین کیفری و انطباق رفتار متهم با عنوان اتهامی و ملاحظه ادله و مستندات پرونده قرار معترض‌عنه را تأیید یا نقض می‌کند و عنوان اتهامی مذکور در قرار بازداشت موقت دادسرا، مانع از اتخاذ تصمیم مقتضی (در خصوص بازداشت موقت) بر اساس عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست؛ لذا در فرض سوال دادگاه، در صورت پذیرش اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت (به استناد عدم تناسب تأمین و به جهت عدم انطباق رفتار ارتکابی متهم با جرایم موضوع ماده 237) ضمن نقض قرار، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال کرده و دادسرا هم با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در نقض قرار معترض‌عنه، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نشود، اقدام می‌کند.

منبع