مطالبه خسارات مازاد بر دیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که هزینه های پزشکی و درمانی زیاندیده بیش از مبلغ دیه ماخوذه به موجب حکم دادگاه کیفری باشد، هزینه های مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی، تسبیب و قاعده لاضرر از مسبب خسارات وارده قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وکالت بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ-/ 17/726/926 تومان بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق ‌الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و وکیل وی مستندات ابرازی و اینکه معلوم می‌گردد حسب محتویات پرونده کلاسه --- شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده ضمن مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی گردیده است علی‌ ای‌حال توجها به اعلام واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مبنی بر پرداخت مبلغ-/ 118/485/000 ریال دیه به خواهان دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات به‌ عمل آمده از سوی خوانده و وکیل وی مبنی بر عدم تعلق خسارات و هزینه های مازاد بر دیه، با توسل به قاعده لاضرر و مستندا به مواد 1 و 2 از قانون مسولیت مدنی و مواد 198 و 505 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 58/784/260 ریال از بابت مازاد هزینه‌ها و خسارات درمانی دیه ماخوذه و نیز مبلغ 1/200/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق ‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با مازاد بر محکوم ‌به معنونه دادگاه به‌ لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ص. با وکالت آقای ع.د. به‌ طرفیت آقای غ.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/08/29 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 58/784/260 ریال بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است هر چند تجدیدنظرخوانده نسبت به اخذ رسید مقرر اقدام نموده ولی با عنایت به مستندات ابرازی وی هزینه درمانی نامبرده بیش از مبلغ دیه ماخوذه بوده که تجدیدنظرخواه از باب مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر مکلف به جبران آن بوده و مسبب خسارات و هزینه‌های انجام شده در جهت درمان وی تجدیدنظرخواه بوده که از باب تسبیب ملزم به تامین آن می‌باشد علی‌هذا بنابه مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر دادنامه معترض ‌عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی- اسماعیلی

منبع
برچسب‌ها