توافق در مورد حضانت فرزند زیر 7 سال

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که بر حسب توافق طرفین که بر اساس آن حکم طلاق صادر شده است حضانت فرزندان مشترک به پدر واگذار شده باشد، مادر نمی تواند متعاقبا حضانت فرزند را حتی در صورتی که زیر 7 سال باشد، تقاضا کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/08

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. ف. فرزند م. به طرفیت خانم ث. ح.ش. فرزند ع.م. با وکالت آقای م. ب. به خواسته تحویل فرزندان مشترک دادخواست خواهان بدین شرح است که به موجب سند رسمی ازدواج شماره 7862 با خانم ث. ح.ش. ازدواج نموده و در طول 6 سال زندگی مشترک صاحب دو فرزند یک دختر و یک پسر به نام های کیمیا و دانیال ف. شده ایم در هنگام طلاق طبق بند 4 آن حضانت فرزندان با پدر می‌باشد لیکن خوانده (مادر) حاضر نیست فرزندان مشترک را به اینجانب تحویل دهد در توضیح لوایح پیوستی بیان شده کیمیا 7 ساله می‌باشد و دانیال 5 / 2 دارد با توجه به مراتب مذکور و این که کیمیا بیش از 7 سال دارد در سنی به سر می برد که حضانت آن با پدر می‌باشد لذا در خصوص ایشان دادگاه حکم به تحویل به پدر را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص فرزند دوم به نام دانیال ف. نظر به اینکه در سنی می‌باشد که نیاز به مراقبت مادر دارد و از طرفی نیز حضانت هم حق و هم تکلیف ایشان می‌باشد و از طرفی نیز به لحاظ ازدواج مجدد پدر و داشتن نامادری که طبعا مشکلات روحی و روانی برای کودک خردسال دارد با رعایت مصلحت ایشان مستندا به مواد 1168 ، 1169 و 1170 قانون مدنی و ماده 45 قانون حمایت خانواده موقتا نگهداری آن را به عهده مادر واگذار می کند. رای صادر شده حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده 2 تهرانجعفر پاداش اصل

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ث. ح.ش. با وکالت آقای م. ب. و آقای م. ف. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/12/8 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تحویل کیمیا به پدر صادر شده و دانیال موقتا در اختیار مادر قرار گرفته است با توجه به محتویات پرونده اعتراض خانم ث. نسبت به واگذاری حضانت دختر به نام کیمیا به پدر وارد نیست زیرا اولا به سن هفت سال رسیده ثانیا در حکم طلاق هم حضانت به پدر واگذار شده است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رای صادره را در این بخش عینا تایید می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. نسبت به بخشی از دادنامه که حضانت فرزند مشترک به نام دانیال به مادر واگذار شده اعتراض وارد است زیرا حسب توافق طرفین که بر اساس آن حکم طلاق صادر شده است حضانت فرزندان مشترک به پدر واگذار شده است لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور در این بخش حضانت فرزند مشترک به نام دانیال را به زوج آقای م. ف. واگذار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع
برچسب‌ها