تخفیف یا تشدید قرار کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/22
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان

موضوع

تخفیف یا تشدید قرار کیفری

پرسش

با توجه به این که در تبصره ماده 243 قانون آئین دادرسی کیفری، تشدید یا تخفیف قرار تأمین اعم از تشدید و تخفیف مبلغ وقوع قرار می‌باشد؛ چنان چه بازپرس، قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی را به قرار کفالت دویست میلیون تومانی تبدیل نماید؛ آیا این امر تشدید قرار تأمین محسوب می‌شود تا به تبع آن بر طبق بند ب ماده 270 قانون اخیر الذکر قابل اعتراض باشد؟

نظر هیئت عالی

تبدیل قرار از وثیقه به کفالت از مصادیق تخفیف محسوب می‌گردد.
چنان چه نوع قرار تغییر نکند اما مبلغ آن افزایش یا کاهش یابد حسب مورد تخفیف یا تشدید قرار تلقی می‌شود نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به این که قرار کفالت، ضعیف تر از قرار وثیقه می‌باشد؛ لذا تبدیل قرار به شرح سوال (قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی به قرار کفالت دویست میلیون تومانی)، تخفیف قرار محسوب می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به این که طبق قانون آئین دادرسی کیفری (تبصره ماده 243) تشدید قرار، اعم از تشدید نوع یا مبلغ می‌باشد؛ لذا در فرض سوال هرچند به اعتبار نوع قرار، تخفیف می‌باشد؛ اما با توجه به افزایش مبلغ قرار، عمل مذکور، تشدید قرار محسوب می‌گردد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها