درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه ازدواج اول عادی باشد و بعد از ازدواج دوم به ثبت برسد این امر اثری بر تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از ازدواج مجدد مصرح در عقد نکاح ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 6/8/91 خانم الف.ق. دادخواستی به طرفیت آقای ک.ق. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شرط ضمن عقد (ازدواج مجدد) تقدیم دادگستری مشهد نموده و توضیح داده است که همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم متاسفانه ایشان بدون اجازه بنده ازدواج مجدد نموده است لذا شرط ضمن عقد تحقق یافته ومستندا به ماده 1119 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارم، رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی (ویژه خانواده) مشهد ارجاع می‌گردد و آقای سید ر.س..به عنوان وکیل خوانده انتخاب و معرفی می‌شود و جلسه دادگاه در تاریخ 28/2/92 در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل می‌گردد، خواهان اظهار می‌دارد خواسته طلاق می‌باشد خوانده بدون اذن و اجازه من ازدواج مجدد کرده است و شرط ضمن عقد محقق گردیده است، مهریه را می خواهم در عقد هستیم عروسی کرده ایم و باکره نمی باشم ولی زندگی مشترک را شروع نکرده ایم، وکیل خوانده اظهار می‌دارد وقتی که خوانده با خواهان ازدواج کرده است زن داشته و حتی در وقت ازدواج با خواهان به او گفته است که دارای همسر می‌باشد وسن همسر اول وی زیاداست و ممکن است زندگی با او را ادامه دهد و یا اینکه او را طلاق بدهد پس ازاینکه موکل با خواهان ازدواج نموده است همسر اول او حامله شد لذا کماکان زندگی با وی را ادامه داده است، خواهان می گوید وقتی که خوانده بامن ازدواج کرد در مورد اینکه زن دارد بامن صحبتی نکرد و من با او به عنوان اینکه زن ندارد ازدواج کردم ،دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می کند واز اداره ثبت احوال مشهد استعلام می‌نماید که خوانده در چه تاریخ هایی و با چه افرادی ازدواج کرده است، داوران منتخب زوجین پس از تفهیم موضوع داوری به آنان نظریه خود را اعلام می دارند که حکایت از عدم توفیق در صلح و سازش فی مابین زوجین دارد، اداره ثبت احوال در پاسخ استعلام دادگاه اعلام می‌دارد که خوانده در تاریخ 1390/04/19 با خواهان ازدواج کرده است ومجددا در تاریخ 1/1/91 با فرد دیگری به نام خانم ر.ج. ازدواج نموده است، دادگاه متعاقبا ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 24/6/92 توجها به پاسخ اداره ثبت احوال در مورد ازدواج مجدد زوج بعداز ازدواج با خواهان، تحقق شرط ضمن عقد (بند 12 ) را محرز عنوان و مستندا به مواد 1119 قانون مدنی و 26 و 27 و 34 و 31 قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه می دهد وفق مقررات مربوطه نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید، زوج با وکالت آقای س.س. نسبت به رای دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی می کند و وکیل در لایحه اعتراضیه اعلام می کند که همان گونه که قبلا گفته ام موکل قبل از ازدواج باخانم الف.ق. باخانم دیگری به نام ر.ج. در 16/8/89 ازدواج کرده که کپی عقدنامه ضمیمه می‌باشد وبادرخواست زوجه یعنی ر.ج. شعبه --- زوج را محکوم به ثبت ازدواج کرده و ازدواج در 17/1/91 ثبت شده است و استناد دادگاه بدوی به استعلام از اداره ثبت احوال نمی تواند مثبت ادعا باشد و موکل شاهد دارد و حاضر به سوگند نیز می‌باشد و به خواهان گفته بود من همسر دارم که رسمی نیست و حدود 7 سال از من بزرگ تر است وبه احتمال پنجاه درصد با او متارکه می کنم وحتی یک بار موکل با برادرش این مطلب را به خانم ق.گفته است وایشان گفتند نیازی نیست که به خانواده ام بگویید و باعلم به این مطلب حاضر به ازدواج با موکل شده است وچون دادگاه بدوی به مدافعات توجه نکرده تقاضای نقض رای را دارم، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان محول می‌گردد واین دادگاه پس از پاره ای اقدامات از جمله مطالبه پرونده استنادی راجع به محکومیت زوج به ثبت ازدواج با همسر دیگر و انعکاس خلاصه ای از پرونده مذکور در پرونده امر، ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- - 25/2/93 با این استدلال که بر اساس اظهارات طرفین و مفاد پرونده کلاسه --- ازدواج زوج در تاریخ 16/8/92 با مهریه 214 عدد سکه واقع (تاریخ 16/08/89 صحیح می‌باشد) و با این وضع، ازدواج مشارالیه باخانم الف.ق. در مورخ 19/4/90 وصف ازدواج مجدد به لحاظ تقدیم ازدواج مذکور تحقق نیافته و شرط ضمن عقد محقق نشده است، رای تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر می کند، خانم الف.ق. از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از انجام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می‌گردد که به هنگام شور مشروح لایحه وی قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه ایراد و اعتراض موثری که مستلزم نقض رای فرجام خواسته باشد ارائه نداده است وازلحاظ تشریفات دادرسی نیز اشکال در حدی نیست که نقض رای را ایجاب نماید بنابراین استنباط دادگاه از دلائل و محتویات خالی از اشکال موثر تشخیص و رای شماره --- - 25/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نتیجتا ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

انصاری - احمدی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها