تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تخریب مال مقدمه ارتکاب سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم س.، و آقای ب.، هر دو دایر بر مشارکت در تخریب عمدی و سرقت از منزل موضوع شکایت آقای م.، متولد 62 ؛ با عنایت به گزارش اولیه مامورین، ملاحظه اظهارات شاکی در مرجع انتظامی، اظهارات احدی از گواهان در مرجع انتظامی و ملاحظه عکس های تهیه شده از متهمین که برابر عکس های شهود، شهادت خود را اعلام نموده اند، ملاحظه اظهارات شهود به تاریخ 08/10/92 در نزد دادیار محترم دادسرا که احدی از شهود عنوان نموده: ساعت 7 : 30 در حال رفتن به سرکار بودم که دیدم یک پیکان سفیدرنگ جلو درب منزل آقای م. ایستاد که داخل خودرو یک آقا و خانم و یک پسربچه بود و من رفتم سرکار و بعد متوجه شدم منزل شاکی سرقت شده و شاهد دیگر نیز عنوان نموده: دیدم یک پیکان جلو درب منزل آقای م. ایستاد، دیدم ب. (برادرزن) شاکی به همراه زنش به نام س. و همراه پسرشان به نام س. در حال بردن وسایل هستند و دیدم یک تلویزیون ال ای دی و دو چمدان را داخل پیکان گذاشتند و زنش می گفت زود باش بچه گریه می کند و سریع سوار خودرو شدند و رفتند و من چون فامیل شاکی بودم شک نکردم. ملاحظه صورت جلسه مورخ 11/02/93 دادیار محترم دادسرا و اظهارات متهمین در همان تاریخ، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای شهرستان بهارستان ملاحظه اظهارات شاکی و متهمین در جلسه دادرسی 05/04/93 دادگاه درمجموع اتهامات انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته از بابت سرقت مستندا به ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 هریک از متهمین را به نه ماه حبس و 25 ضربه شلاق تعزیری و در اجرای ماده 667 همان قانون علاوه بر مجازات تعیین شده به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه که توسط شاکی در جلسه دادرسی 05/04/93 پانزده میلیون تومان اعلام گردیده محکوم می‌نماید و از بابت اتهام تخریب نیز مستندا مستندا به ماده 677 قانون مارالذکر هریک از متهمین را به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان - فتحی

رای دادگاه

در خصوص اتهام خانم س.، متولد 1363 و آقای ب.، متولد 59 ، هر دو دایر بر مشارکت در تخریب عمدی و سرقت از منزل موضوع شکایت آقای م.، متولد 1362 ، نظر به این که در دادنامه صادره به شماره 284 مورخ 10/04/93 سهوا صورت جلسه تنظیمی دادیار محترم و اظهارات متهمین در همان صورت جلسه 11/02/93 در رای اصداری درج گردیده درحالی که تاریخ صحیح صورت جلسه و اظهارات متهمین 11/10/92 بوده مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای صادره را در این قسمت تصحیح می‌نماید. رای تصحیحی به مانند دادنامه مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان - فتحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم س. 2 - آقای ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 10/04/93 و دادنامه اصلاحی شماره 400428 مورخه 19/05/93 صادره از شعبه --- جزایی بهارستان تجدیدنظرخواهان به اتهام سرقت و تخریب هریک را از بابت سرقت 9 ماه حبس تعزیری و 25 ضربه شلاق و رد مال مسروقه و از بابت تخریب هرکدام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده اند؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصا شهادت شهود که بر حضور متهمین در روند سرقت در محل و مشاهده وی در هنگام حمل بعضی از اقلام مسروقه، فلذا دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید احراز ننموده ولی با توجه به این که که تخریب در هنگام سرقت و تواما بوده و مقدمه سرقت بوده با حذف مجازات تخریب و با رعایت ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی هذا مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون مزبور و به لحاظ وضعیت خاص تجدیدنظرخواه ردیف اول با لحاظ تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تبدیل 9 حبس وی به پانزده میلیون ریال جزای نقدی و 25 ضربه شلاق به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و با اعمال تخفیف و تبدیل دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی

منبع
برچسب‌ها