تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۱

پیام: تخریب مال مقدمه ارتکاب سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم س.، و آقای ب.، هر دو دایر بر مشارکت در تخریب عمدی و سرقت از منزل موضوع شکایت آقای م.، متولد ۶۲؛ با عنایت به گزارش اولیه مأمورین، ملاحظه اظهارات شاکی در مرجع انتظامی، اظهارات احدی از گواهان در مرجع انتظامی و ملاحظه عکس های تهیه شده از متهمین که برابر عکس های شهود، شهادت خود را اعلام نموده اند، ملاحظه اظهارات شهود به تاریخ ۰۸/۱۰/۹۲ در نزد دادیار محترم دادسرا که احدی از شهود عنوان نموده: ساعت۷:۳۰ در حال رفتن به سرکار بودم که دیدم یک پیکان سفیدرنگ جلو درب منزل آقای م. ایستاد که داخل خودرو یک آقا و خانم و یک پسربچه بود و من رفتم سرکار و بعد متوجه شدم منزل شاکی سرقت شده و شاهد دیگر نیز عنوان نموده: دیدم یک پیکان جلو درب منزل آقای م. ایستاد، دیدم ب. (برادرزن) شاکی به همراه زنش به نام س. و همراه پسرشان به نام س. در حال بردن وسایل هستند و دیدم یک تلویزیون ال ای دی و دو چمدان را داخل پیکان گذاشتند و زنش می گفت زود باش بچه گریه می کند و سریع سوار خودرو شدند و رفتند و من چون فامیل شاکی بودم شک نکردم. ملاحظه صورت جلسه مورخ ۱۱/۰۲/۹۳ دادیار محترم دادسرا و اظهارات متهمین در همان تاریخ، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای شهرستان بهارستان ملاحظه اظهارات شاکی و متهمین در جلسه دادرسی ۰۵/۰۴/۹۳ دادگاه درمجموع اتهامات انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته از بابت سرقت مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هریک از متهمین را به نه ماه حبس و ۲۵ ضربه شلاق تعزیری و در اجرای ماده ۶۶۷ همان قانون علاوه بر مجازات تعیین شده به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه که توسط شاکی در جلسه دادرسی ۰۵/۰۴/۹۳ پانزده میلیون تومان اعلام گردیده محکوم می نماید و از بابت اتهام تخریب نیز مستنداً مستنداً به ماده ۶۷۷ قانون مارالذکر هریک از متهمین را به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان - فتحی

رأی دادگاه

در خصوص اتهام خانم س.، متولد ۱۳۶۳ و آقای ب.، متولد ۵۹، هر دو دایر بر مشارکت در تخریب عمدی و سرقت از منزل موضوع شکایت آقای م.، متولد ۱۳۶۲، نظر به این که در دادنامه صادره به شماره ۲۸۴ مورخ ۱۰/۰۴/۹۳ سهواً صورت جلسه تنظیمی دادیار محترم و اظهارات متهمین در همان صورت جلسه ۱۱/۰۲/۹۳ در رأی اصداری درج گردیده درحالی که تاریخ صحیح صورت جلسه و اظهارات متهمین ۱۱/۱۰/۹۲ بوده مستنداً به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره را در این قسمت تصحیح می نماید. رأی تصحیحی به مانند دادنامه مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان - فتحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- خانم س. ۲- آقای ب. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۲۸۴ مورخ ۱۰/۰۴/۹۳ و دادنامه اصلاحی شماره ۴۰۰۴۲۸ مورخه ۱۹/۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۴ جزایی بهارستان تجدیدنظرخواهان به اتهام سرقت و تخریب هریک را از بابت سرقت ۹ ماه حبس تعزیری و ۲۵ ضربه شلاق و رد مال مسروقه و از بابت تخریب هرکدام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصاً شهادت شهود که بر حضور متهمین در روند سرقت در محل و مشاهده وی در هنگام حمل بعضی از اقلام مسروقه، فلذا دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید احراز ننموده ولی با توجه به این که که تخریب در هنگام سرقت و توأماً بوده و مقدمه سرقت بوده با حذف مجازات تخریب و با رعایت ماده ۲۵۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی هذا مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون مزبور و به لحاظ وضعیت خاص تجدیدنظرخواه ردیف اول با لحاظ تبصره ۲ از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تبدیل ۹ حبس وی به پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ۲۵ ضربه شلاق به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و با اعمال تخفیف و تبدیل دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی