ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

موسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواست های شهروندان به صورت زیر اقدام کنند:
1- با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از (10) روز کاری باشد.
2- چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به گونه ای که ارایه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود، درخواست باید ظرف (10) روزکاری و با قید دلیل رد شود.
3- اگر اطلاعات درخواستی در موسسه موجود نباشد ولی موسسه از وجود آن در سایر موسسات آگاه باشد، می‌تواند متقاضی را به موسسه ای که اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت می کند.
4- اگر اطلاعات درخواستی در موسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارایه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد به مواد (13) تا (17) قانون اعلام کنند.
5- چنانچه پذیرش بخشی از درخواست با منع قانونی مواجه باشد باید نسبت به تفکیک بخش دیگر از آن و ارایه اطلاعات درخواستی اقدام شود.