تجدیدنظر خواهی از قرار قبولی یا رد اعاده دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قرار قبولی یا رد اعاده دادرسی، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده و مستندات و دلایل ارائه شده از ناحیه شاکی و با توجه به این که مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی، تاثیری در تصمیم گیری قبلی شعبه نداشته و در اجرای ماده 102 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شبعه 11 دیوان عدالت اداری - عزیزی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این که در اعاده دادرسی، رسیدگی در شعبه صادر کننده رای قطعی به دو قسمت تقسیم می‌شود: اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی که در قسمت اول، شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی، قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید و در صورت صدور قرار رد اعاده دادرسی، موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسیدگی ماهیتی توسط شعبه صادر کننده رای پیش نمی آید و در صورت صدور قرار قبولی، شعبه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوا به ترتیبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده می‌باشد و پس از صدور رای در ماهیت اعم از این که قرار صادر گردد یا حکم، این رای طبق ماده 65 قانون دیوان قابل تجدیدنظر خواهد بود زیرا پس از رسیدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار رد اعاده دادرسی که قبل از رسیدگی ماهوی صادر می‌شود نمی توان قائل به امکان تجدیدنظرخواهی از آن باشیم، چرا که در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده 122 این قانون، در موارد سکوت، معیار و شاخص جهت اتخاذ تصمیم، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است که در مقررات این قانون در مواد 426 الی 441 که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده، نصی بر قابلیت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده 332 قانون مذکور نیز که قرار های قابل اعتراض را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد بر شمرده است، اشاره ای به قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد یا قبول اعاده دادرسی نشده است. بنابراین بنا به جهات فوق، قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحیه هیچ یک از طرفین پرونده قابل اعتراض نمی‌باشد و بر همین اساس، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

باقری زیاری - دلاوری

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها