نظریه مشورتی شماره 7/96/920 مورخ 1396/04/27

تاریخ نظریه: 1396/04/27
شماره نظریه: 7/96/920
شماره پرونده: 658-1/168-96

استعلام:

با توجه به مفاد ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 مبنی بر اینکه هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آن اختلاف باشد بازپرس می‌تواند تا دو بار از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام نماید از آنجا که موضوع پرونده کلاسه 951491 دادگاه عمومی بخش اسفرورین بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ورود صدمات بدنی غیرعمدی نسبت به شکات فی مابین دو دستگاه موتورسیلکت می‌باشد و مطابق نظریه بدوی کارشناس رسمی احد از راکبین موتورسیکلت مقصر100% حادثه معرفی و پس از اعتراض و ارجاع امر به هیات سه نفری هر دو راکب موتورسیلکت به میزان50% مقصر حادثه شناخته شده است حال از آنجا که مجدداً مقصر حادثه به نظریه هیأت 5 نفری معترض می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا مطابق مفاد ماده 165 قانون مذکور مجوزی برای ارجاع به هیأت 7 نفری کارشناسی می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع قاضی مربوطه، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید. بنابراین در فرض سوال محدودیت دو بار مذکور در ماده 165 قانون یاد شده، ناظر به موارد موضوع این ماده است و منصرف از موارد موضوع ماده 166 یاد شده است.

منبع