تجدیدنظرخواهی توسط خوانده در فرض صدور قرار رد دعوا

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرفا متضرر از رای دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی دارد؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی توسط خوانده، در صورت صدور قرار رد دعوا، مسموع نیست؛ زیرا حکمی علیه وی صادر نشده است.

رای دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای م. ی. با وکالت خانمها د. ب. و الف. ف. به طرفیت آقایان م. و ق.الف. و خانم ر. همگی س. و بانک م. به خواسته الزام خوانده به فک رهن پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش ده تهران و اخذ صورتمجلس تفکیکی، گواهی پایان کار و تنظیم سند مالکیت و انتقال قطعی شش دانگ دو واحد آپارتمان (طبقه دوم و سوم) هر یک از خواسته ها مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خلاصه ادعای خواهان این است که طبق قرارداد مشارکت در ساخت شماره 47872 - 1388/09/17 به عنوان مجری قرارداد با سهم الشرکه پنجاه درصد اقدام به تخریب و نوسازی ملک پلاک ثبتی فوق الذکر نموده است پس از اجرای قرارداد و تکمیل بنا متوجه فقدان سمت خوانده ردیف اول در قرارداد شده که در این باره شکایت کیفری مطرح و خواندگان ردیف دوم و سوم ضمن حضور و ارائه اسناد و مدارک اعلام نموده‌اند که تنظیم قرارداد مشارکت و ترهین ملک به خوانده ردیف چهارم مبتنی بر اذن و رضایت ایشان بوده که اظهارات ایشان در پرونده کلاسه --- شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران مضبوط است که ماذون بودن خوانده ردیف اول حسب تصویر قرار منع تعقیب صادره محرز و مسلم است لذا خواهان طبق قرارداد خواستار صدور حکم به شرح خواسته شده است خواندگان حقیقی با وجود ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته ایرادی به اصالت قرارداد مشارکت ننموده‌اند بانک م. طی لایحه تقدیمی دعوی را متوجه خود ندانسته و فک رهن را نیز صرفا‌ با پرداخت حقوق بانک و رعایت ضوابط ممکن دانسته است دادگاه با عنایت به مراتب فوق، پاسخ استعلام ثبتی و مفاد قرارداد مشارکت که طبق مفاد تصویر قرار منع تعقیب مورد اشاره مورد تایید خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان مالکین رسمی ملک قرار گرفته خواسته را نسبت به ایشان ثابت تشخیص می دهد چرا که از لوازم انتقال ملک تنظیم سند رسمی آن و بدوا اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و نیز فک رهن می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف دوم و سوم را به فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی، اخذ گواهی پایان کار و تنظیم سند مالکیت و انتقال قطعی شش دانگ دو واحد آپارتمان (طبقه دوم و سوم) از پلاک ثبتی موضوع خواسته ملزم نموده و به علاوه ایشان را از باب تسبیب به پرداخت 2125000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید و اما در مورد خواندگان ردیف اول و چهارم به جهت اینکه مالکیت رسمی در ملک ندارند و نیز به جهت فقدان رابطه قراردادی با بانک دعوی متوجه ایشان نیست و دادگاه مستندا به مواد 84 و 89 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوا صادر می‌نماید رای صادره در مورد خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل وا خواهی از سوی ایشان در این دادگاه می‌باشد و اما در مورد سایر خواندگان رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - مجید جعفری افتخار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س. به طرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/07/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به طرفیت تجدیدنظرخواه صادر گردیده است نظر به اینکه به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکمی علیه تجدیدنظرخواه صادر نگردیده است و مطابق ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب متضرر از رای دادگاه حق تجدیدنظرخواهی دارد علیهذا بنا به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی مطروحه قابلیت استماع ندارد و مستنداٌ به ماده استنادی فوق الذکر و مواد 2 و 356 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی وی صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها