تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۳

پیام: درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت، دعوا محسوب نمی‌شود بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه کند تا دعوا محقق شده و قابلیت رسیدگی داشته باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ع.م. به طرفیت ۱- انجمن.... ۲- الف.س. با وکالت ح.ص. مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خواسته تنفیذ و تأیید مبایعه‌نامه شماره.... مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵، نظر به اینکه تنفیذ و تأیید مالکیت فی‌نفسه دعوی نمی‌باشد تا برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی طرح شود و نیز با مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت دارد. لذا دادگاه دعوی خواهان را موجه ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس - انصاری فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت ۱- انجمن..... ۲- آقای الف.س. از دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به موجب آن حکم به بطلان دعوی صادر شده‌است، دادگاه در این مرحله از رسیدگی با استدلال دادگاه محترم بدوی موافق است. زیرا درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت دعوی محسوب نمی‌شود و دادگاه مرجع صدور گواهی نمی‌باشد؛ بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه کند که در این صورت دعوی محقق شده و قابلیت رسیدگی دارد. مثل درخواست تنظیم سند رسمی، انتقال یا تحویل مغازه یا اعتراض نسبت به...؛ بنابراین تجدیدنظرخواه دعوی خود را مطابق با آیین دادرسی مدنی طرح نکرده است ولکن به این جهت صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و شایسته بود دادگاه بدوی قرار عدم استماع صادر می‌کرد و این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تلقی حکم به قرار و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اصلاح دادنامه معترضٌ‌عنه به قرار عدم استماع، دادنامه را نتیجتاً تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی - زجاجی