مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ تولد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی (ابطال سند سجلی به دلیل) اصلاح تاریخ تولد، در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون ثبت احوال محل صدور سند است.

رای خلاصه جریان پرونده

دراین پرونده خانم ز. ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان... دادخواستی به خواسته ابطال سند سجلی وصدورسند سجلی دیگر و تغییرتاریخ تولد از 1363 به 1371 تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان هشترود کرده است که شعبه مزبور موضوع را تغییر تاریخ تولد تلقی وبه موجب رای شماره --- - 1393/12/14 ضمن نفی صلاحیت خویش موضوع را اصلاح سند سجلی خواهان تلقی و به صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون ثبت احوال شهرستان مذکور اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است متن قرار هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ 1394/01/24 تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای غلام حسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت صادرشده از شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی هشترود به صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان.. صرف نظر ازاینکه خواسته خواهان ابطال سند سجلی شماره 796068 -‌ 1364 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1371 می‌باشد ولکن خواسته واقعی وی اصلاح تاریخ تولد خویش از 1363 به 1371 است لذا صائب است و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی عینا تایید وتنفیذ می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

منبع

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها