مجازات قانونی مرتکب جرم با برخورداری از مرور زمان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/09
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

مجازات قانونی مرتکب جرم با برخورداری از مرور زمان

پرسش

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات اسلامی، برخی از جرایم دیگر نیز قابل گذشت اعلام گردیده است، وفق ماده 106 از قانون مجازات اسلامی در این قبیل جرائم، چنانچه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، مبادرت به طرح شکایت نکند، حق شکایت کیفری (به جهت برخورداری از مرور زمان) ساقط می‌گردد. حال چنانچه شاکی 3 سال قبل مطلع از وقوع جرم شده باشد لیکن پس از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون کاهش مبادرت به طرح شکایت کرده باشد، در پاسخ اظهار نظر فرمائید که:
مبداء مرور زمان یک ساله از چه زمانی محاسبه می‌گردد ؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال شکایت خارج از موعد قانونی محسوب و مشمول مرور زمان شکایت می‌باشد.نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

طبق بند ت ذیل ماده 11 ق.م.ا قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می‌شود و عبارات مذکور در ماده مرقوم اطلاق دارد و مقید نمودن آن خلاف اراده قانونگذار تلقی می‌گردد بر این اساس در فرض پرسش مطروحه، چنانچه شکایت خارج از موعد قانونی یک ساله طرح گردد، مجازات قانونی مرتکب به اعتبار برخورداری مرور زمان، ساقط می‌گردد و قابلیت تعقیب کیفری را دارا نمی‌باشد.

نظر اقلیت

چون برای شاکی یک حق مکتسبه ای وفق قانون سابق ایجاد گردیده است و چنانچه قانونگذار متعاقبا این حق مکتسبه را مقید نموده باشد، مطابق اصول کلی حقوقی و رعایت حقوق زیان دیده، باید مبدا محاسبه مقید شدن موضوع از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخیر باشد و عطف به ماسبق نخواهد بود و بند پ ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی، نسبت به مانحن فیه، مبنی بر اجرای فوری نسبت به جرایم سابق، از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخیر فورا اجرا خواهد شد و از طرفی قانونگذار در ماده 10 ق. م. ا به صراحت عنوان داشته است که مقررات ماده مذکور (عطف به ماسبق) می‌نماید. اما در ماده 11 از اصطلاح (فورا اجرا می‌شود) استفاده نموده است از این رو تفسیر منطقی ایجاب می‌نماید که مرور زمان یک ساله باید از زمان لازم الاجرا شدن قانون محاسبه گردد.

منبع
برچسب‌ها