رای شماره 309 مورخ 1381/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 306/80

شاکی: شرکت تحقیق و توسعه ارتباط

موضوع:‌ ابطال بخشنامه شماره58324/11719-4/30 مورخ 9/12/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ رای: یکشنبه 26 آبان 1381

شماره دادنامه: 309

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، با تلفیق بند 5 از ماده 91 با بند یک از ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم ملاحظه می‌شود که وجوهات مربوط به پایان خدمت یا خسارات اخراج یا بازخرید اعم از اینکه پرداخت شود یا به حساب مورد نظر ذخیره گردد، معاف از پرداخت مالیات است. لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 58324/11719-4/30 مورخ 1377/12/09 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد. معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14106-91 مورخ 1380/09/21 اعلام داشته‌اند، در خصوص شکایت مشابه قبلاً هیات عمومی دیوان به شرح دادنامه شماره 230 مورخ 1379/07/24 اتخاذ تصمیم نموده و بخشنامه مورد اعتراض را مخالف قانون تشخیص نداده‌ است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بخشنامه فوق‌الذکر قبلاً‌ مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره230 مورخ 1379/07/24 مخالف قانون شناخته شده‌ است،‌ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع مشمول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع