مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به ادعای جعل نسبت به شناسنامه، در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خواهان است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم الف. پ.در دادخواستی علیه خانم م. خ. اثبات مجعول بودن شناسنامه مرحوم ب.خ. درقسمت مشخصات طلاق را خواستارشده است نشانی خواهان درتهران ونشانی احد از خواندگان درمشهد قید شده است و بقیه مجهول المکان اعلام شده اند شعبه پنجم دادگاه عمومی مشهد با تشکیل چند جلسه درنهایت به موجب دادنامه شماره --- - 1393/05/05 به سود خواهان رای می دهد. و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان برابر دادنامه شماره --- - 1393/08/24 با نقض رای دادگاه بدوی وبه استناد ماده 4 قانون ثبت احوال به صلاحیت دادگاه عمومی تهران که محل اقامت خواهان است از خود نفی صلاحیت کرده است.شعبه --- دادگاه عمومی تهران نیز به موجب قرارشماره 00113 - 1393/11/18 وبه دلایل مذکوردرمتن قرار صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشورفرستاده است.متن قرار های طرفین اختلاف درهنگام شورقرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف درصلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران وتجدید نظر استان خراسان رضوی به شرحی که در قرارهای صادرشده ازسوی مراجع قضایی مذکوربازتاب یافته است با عنایت به اطلاق ماده 4 قانون ثبت احوال و نظر به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها