نظریه مشورتی شماره 7/92/1898 مورخ 1392/09/30

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1898
شماره پرونده: 92-33-1427

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مذکور نسخ شده است؛ بنابراین، همان طور که تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور تصریح نموده، ایجاد هرنوع اعیانی و حفاری و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها ومردابها و برکههای طبیعی ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت نیرو. به علاوه در بند ج مواد 1 و 8 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 هیات وزیران آمده است، بستر رودخانهها، نهرها و مسیلها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آییننامه میباشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود. بنابراین، در فرض استعلام چون متولی امر، وزارت نیرو و سازمان آب منطقهای میباشد، آن مراجع باید نسبت به موضوع وفق مقررات اقدام نمایند نه شهرداری.

منبع