تأثیر عدم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در اعتبار دادنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم ابلاغ وقت رسیدگی و عدم تشکیل دادگاه موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ش.الف. با طرح شکایتی اعلام نموده است مادرش به وی دستور داد برای درس فرزند همسایه به منزل آن‌ها برود و وقتی وارد منزل شد دو برادر ساکن آن منزل که افغانی هستند دست و پای او را بستند و برادر بزرگ‌تر به وی تجاوز نموده و ازاله بکارت کرده است وقتی به منزل برگشت موضوع را به مادرش گفته مادرش یک سیلی به او زده و گفت دیگر این حرف را جایی نزند 2 الی 3 روز بعد آن دو به منزل‌مان آمده در حیاط منزل با مادرش صحبت کرده و مبلغ ده میلیون تومان پول به مادرش داده است و مادرش گفت این موضوع را به کسی نگوید و تنها با نه میلیون تومان وی را جراحی خواهد کرد و پس از چهار سال وی را پیش دکتر برده و تنها با بخیه به وی گفته است جراحی‌شده درحالی‌که ازدواج‌کرده شوهرش نزد دکتر رفته و موضوع را فهمیده است و اضافه کرده است بعد از تجاوز آن افغانی مادرش او را با شخص دیگری آشنا کرد و آن شخص هم حدود 20 بار با او زنا انجام داد و برای هر بار پول به مادرش پرداخت می‌کرد از مرجع قضایی تقاضا نمود اشد مجازات را در حق مادرش اعمال نمایند و اضافه کرده است مادرم هنوز تلفنی من و شوهرم را تهدید می‌کند. دادسرا در خصوص زنای به عنف قرار عدم صلاحیت صادر نمود در خصوص قوادی پرونده مفتوح مانده است. پرونده در خصوص زنای به عنف به شعبه --- دادگاه کیفری استان... ارجاع گردید دادگاه کیفری استان بدون تشکیل جلسه به شرح دادنامه شماره --- - 1392/12/28 در خصوص شکایت خانم ش.الف. علیه خانم ف.ز. دایر به زنای به عنف با استناد به عدم وجود دلیل کافی و قاعده درا قرار منع تعقیب صادر نموده با تجدیدنظرخواهی شاکیه پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، باملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رای و قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و چگونگی اقدام دادگاه کیفری استان ایرادات متعددی در نحوه رسیدگی و صدور رای وجود دارد اولا: متهم پرونده به اتهام زنای به عنف تحت تعقیب است قهرا متهم باید مرد باشد و قرار دادن خانم ف.ز. به‌ عنوان متهم به زنای به عنف واقعا جای تاسف و محمول بر بی‌دقتی دادگاه رسیدگی‌کننده است. ثانیا: اتهام خانم ف.ز. قوادی است که پرونده وی در دادسرا تفکیک‌شده و مفتوح مانده است (صفحه 5 ) و رسیدگی به آن به دادگاه کیفری استان واگذار و ارجاع نشده است. ثالثا: دادگاه محترم بدون ابلاغ واقعی وقت و بدون تشکیل دادگاه و مطالبه دلیل از شاکیه اقدام به صدور رای نموده است که حق شاکیه را در رابطه با اقامه بیّنه لحاظ نکرده است. رابعا: زنای به عنف واجد وصف مجرمانه است و صدور قرار منع تعقیب در دادگاه که مخصوص حالت فقدان وصف جزایی است برخلاف مقررات ازجمله شق اوّل بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا رسیدگی ناقص تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 00450 - 1392/12/28 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان... مستندا به شق 2 بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نقض رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

منبع
برچسب‌ها