مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، فرع بر رد دعوی و قطعیت آن است؛ بنابراین تا قبل از رد دعوی اصلی و قطعیت آن، خسارت مذکور، قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/23

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت ملی حفاری ایران بانمایندگی حقوقی آقای ح. گ. به طرفیت شرکت راشستان به خواسته مطالبه خسارت ناشی ازدستورموقت شماره 83 - 1383/10/02 صادره ازاین شعبه بااحتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه مطالبه خسارت فرع به رددعوی وقطعیت آن است درمانحن فیه حسب گواهی صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری عباس آباددادنامه استنادی درپرونده کلاسه --- موضوع دعوی اصلی قطعیت نیافته است لذابنا به مراتب فوق مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهرانسیدفتح ا...احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ملی حفاری ایران به طرفیت شرکت راشستان از دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/23 شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت ناشی از صدور و اجرای دستور موقت شماره 83 مورخ 1383/10/02 به واسطه عدم قطعیت رای مورد استناد تجدیدنظرخواه در کلاسه اصلی متضمن رد دعوای اصلی تجدیدنظرخواه صادر شد با عنایت به محتویات پرونده و توجه به گواهی شماره 870337 مورخ 1394/03/10 دفتر دادگاه عمومی شعبه دوم عباس آباد لذا نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها