مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به حکم قطعی از شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه خسارت تاخیر تایه نسبت به محکوم به قطعی، به طرفیت شهرداری ها منجر به صدور حکم بطلان دعوی است؛ زیرا شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها را از بودجه سال آتی؛ بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت کنند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/14

رای دادگاه

در خصوص دعوی ح. الف.ز. با وکالت س. ن. و ت. م. به طرفیت شهرداری منطقه 22 تهران به خواسته ی محکومیت خوانده به پرداخت ضرروزیان بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 1388/07/14 تا صدور حکم و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان اظهار نموده متعاقب صدور حکم قطعی علیه شهرداری به شماره دادنامه --- /14 - 757 مبنی بر پرداخت بهای زمین اجراییه صادر وبه خوانده ابلاغ شده لیکن محکوم علیه(خوانده پرونده حاضر) نسبت به پرداخت مبلغ محکوم به اقدام ننموده لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای دادنامه قطعی سابق الصدور و مطالبه خسارات دادرسی دارد. با عنایت به محتویات پرونده و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/02/14 مبنی بر اینکه شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نماید. لذا با توجه به نقض قانون مذکور از آنجا که محکوم به استنادی خواهان در پرونده مذکورخسارت تاخیر تادیه ای تعلق نمی گیرد دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی ح. الف.ز. با وکالت آقایان ت. م. و س. ن. به طرفیت شهرداری منطقه 22 تهران نسبت به دادنامه --- - 94/9/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه در مطالبه خسارت به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط درآن تجدیدنظر خواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه موصوف تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها