رای شماره 855 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9900683 شماره دادنامه: 9909970906010855 تاریخ: 7/7/99

شاکی: آقای محمد جوانشیر افشار فرزند محمد حسن به اتفاق 23 نفر دیگر با وکالت سیاوش غریبی و فهمیه حیدرپور شمامی

طرف شکایت: شورای عالی محیط زیست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص اعلام پارک ملی منطقه خجیر واقع در استان تهران

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص اعلام پارک ملی منطقه خجیر واقع در استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آگهی رسمی

مصوبه شماره 90 مورخ 21/6/1361 شورای عالی حفاظت محیط زیست

با توجه به بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منطقه خجیر واقع در استان تهران با حدود و مشخصات ذیل پارک ملی اعلام می‌گردد:

پارک ملی خجیر محدود است به:

شمالا: از پاسگاه پلیس جاجرود به طرف شرق در امتداد جاده آسفالته آبعلی تا تقاطع دره تنگه کبود با جاده فوق

شرقا: از تقاطع دره تنگه کبود با جاده آسفالته به طرف، جنوب در امتداد دره تنگه کبود پس از گذشتن از تقاطع دره گرده خلیل تا دره کدن کلمر و سپس در امتداد دره کاچیلیون پس از گذشتن از تپه گچی تا دره سپه سالاری و در امتداد این دره تا قله کوه چشمه کله بند و سپس در امتداد خط الراس قطار تپه پس از گذشتن از بند آغلر قافله قطار تپه و از این قله به طرف جنوب در امتداد دره گشاد تا گردنه تیر مهدی خانی و در امتداد دره مهدیخانی پس از گذشتن از تنگه مهدیخانی تا اتصال این دره به رودخانه دماوند در جنوب غربی قریه ماملو.

جنوبا: از اتصال دره مهدیخانی به رودخانه دماوند به طرف غرب در امتداد رودخانه دماوند تا تقاطع دو رودخانه دماوند و جاجرود (دو آب) و سپس به طرف جنوب در امتداد رودخانه جاجرود تا اتصال تیغه گالیان با رودخانه جاجرود از این تقاطع به طرف غرب در امتداد تیغه گالیان تا قله گالیان سپس در امتداد خطالراس پس از گذشتن از قله باغ انگوری، گردنه حسین خانی نبی کهریزک چال، قله یک درخت، قله ششکه سفید منتهی به قله یکوبرم چشمه (قله زیرک چال)

غرباً: از قله زیرک چال به طرف شمال پس از گذشتن از گردنه یک فرم چشمه در امتداد خط الاراس قله سام سیاه دهک و گردنه زیرک چال، قله آسمان و گردنه آب دره و قله چابرلی، قله قرق کویلی منتهی به قله بارجمالی، (قله باغ اناری) و از این قله در امتداد بال بین دره چازن (هونک) و دره باغ اناری منتهی به رودخانه جاجرود و سپس به طرف شمال در امتداد رودخانه جاجرود پس از گذشتن از حد شرقی اراضی سعید آباد منتهی به پاسگاه پلیس جاجرود (اراضی و باغات تخت چنار و دره باغ اناری و اراضی زراعی خجیر جزء مستثنیات پارک می‌باشد. حد و حدود پارک ملی خجیر از طرف سازمان حفاظت محیط زیست علامتگذاری خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: وکلا شکات در دادخواست و لایحه تکمیلی خود اجمالاً توضیح داده اند با توجه به اینکه مصوبه شماره 90 مورخ 21/6/1361 شورای عالی محیط زیست مبنی بر اعلام زمین های کشاورزی روستائیان به عنوان پارک ملی مغایر ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/52 و اصلاحیه 2/8/71 و ماده 4 همان قانون می‌باشد چون به حقوق حقه افراد رعایت نگردیده و باعث تضییع حقوق آنان شده است.

جوابیه طرف شکایت: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن طرف شکایت پاسخ نداده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً با توجه به اینکه مطابق بند (الف) ماده 3 قانون شورای عالی محیط زیست شورای عالی حفاظت از محیط زیست اختیار تعیین مناطقی را تحت عنوان پارک ملی دارد و از این لحاظ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نیست. ثانیاً در ماده 4 تصریح شده که هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانون دارا هستند مغایر باشد بنابراین چنانچه مصوبه فوق مغایر حقوق اشخاص باشد باید افراد برای احقاق حق خود در محاکم دادگستری طرح دعوی نمایند. فلذا مصوبه قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای حمیدرضا ابریشم کار فرزند محمدرضا به اتفاق 23 نفر دیگر از اهالی روستای خجیر با وکالت سیاوش غریبی و فهمیه حیدرپور شمامی به طرفیت شورای عالی حفاظت محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شماره 90 شورای عالی محیط زیست مصوب 28/3/1352 و اصلاحیه 2/8/71 موضوع در جلسه مورخ 23/6/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق بند (الف) ماده 3 قانون شورای عالی محیط زیست شورای عالی مزبور اختیار تعیین و اعلام مناطقی را تحت عنوان پارک ملی دارا بوده و در ماده 4 همان قانون تصریح شده که هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد فلذا شورای عالی محیط زیست مطابق بند (الف) ماده 3 در حدود اختیار خود منطقه ای را در حوالی روستای خجیر پارک ملی اعلام کرده است و مطابق ماده 4 قانون مرقوم برای مالکین یا صاحبان حق انتفاع حق دادخواهی در مراجع قضایی صالح به رسمیت شناخته شده است بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها