اثر وصف تجریدی چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به وصف تجریدی بودن چک، نمی توان در برابر دارنده با حسن نیت به ایراداتی چون امانی بودن یا پرداخت وجه چک به دارنده اولیه استناد کرد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/09/23

رای دادگاه

دراین پرونده خواهان اقای م. س. فرزند ن. با وکالت خانم م. طلا یی پور و 2 - اقای ع. الف. به طرفیتخوانده اقای م. رفیعی نسبت به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های 174561/338 - 18/2/81 عهده با نک ملت به مبلغ پانصد وسی میلیون ریال و 184347 - 25/5/82 عهده با نک صادرات به مبلغ نود میلیو ن ریال و 237815/522 - 26/5/83 عهده با نک صادرات به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریالو خسارات دادرسی و هز ینه دادرسی و تاخیر تادیه تقد یم دادگاه نموده است بدو ا طی قرار شمار ه 9109972160400643 تار یخ 1391/07/24 بد لیل مرو ر زمان 5 ساله مستندا به ماده 318 قانون تجار ت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مد نی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید که این قرار طی رای شمار ه 332 - 27/3/92 بااین استدلا ل که تار یخ صدور گو اهینامه های عدمپرداخت 2/3/91 و 2/2/91 و 4/2/92 می‌باشد با پذ یر شتجدید نظرخواهی واعتراض قرار مذ کوررا نقض و پرونده جهترسید گی مجدددرماهیت به این شعبه اعاده می‌گردد خواهانبا استناد به و صف تجریدی چک دو م و صول چک ها تقاضای پرداخت دارد و کیل خوانده نیزدر مقابلبه تسو یه محل چکها وتعدادی رسیدو صدور چک استناد نموده که عبارتنداز 1 - مبلغ 25 میلیون نقدا به خانم سیما د ختامیر حسامی طی رسید عادی مورخ 1387/03/19 که تو ضیحا خانم سیما د خت امیر حسا می دارنده او لیه و ماقبلخواهان می‌باشد 2 - بیست میلیون تومان طی چک با نک ملت به شماره 426394 - 11/3/87 طی رسید ماخوذ ه به سیما د خت معصو می پرداخت شد ه 3 - چهار میلیون تومان طی چک با نکی شماره 98439 - 1387/08/02 به خانم فخزالملو ک گرد افکن و کیل خانم امیرحسا می 4 - سی میلیون طی چک با نکی 9622 - 28/9/88 به خانم فخر الملکو ک گرد افکنو کیل خانم حسا می پرداخت شد ه که تو سط نامبرده و صو ل و به حسا ب خانم حسا می در بانک صادرات شعبه نور بخش واریز گرد ید ه است 5 - تتمه طلب نیز تو سط اقای م. سور ی (خواهان) به نماینده خانم حسا می با اخذ رسید طی چک رمزدار 205559 - 26/5/90 پرداخت شد ه 6 - خانم فخزالملو ک گرد افکن طی اقرار نامه ایی به دریافت کلیه سود پو ل از 30/3/81 تا 30/3/86 از قرار هر ماه 2/250/000 تو مان از موکل (خوانده) را مورد تائید قرارداده است و تائید نموده که چکهای امانی موکل چو ن در امر یکا توسط سیماحسا می نگهداری می‌شود به محض مراجعت مستردمی گردددرادامهوکیلخوانده تقاضا نموده است در تائید مطالب ازبا نک صادرات شعبه نوربخش و میدان مادر در خصوصوکالتنامه خانم گردافکن ازسیما حسا می استعلام شود در جهت تائید وکالت و نمایند گی خانم گرد افکنو م. س. از خانم سیما دخت حسا می به شهادت شهود اقایان مهدی سالاری والدارطاهر نخجو انی استنادمی گرد د دادگاه با عنایت به جمبع محتو یا ت پرونده در دفاعیا ت طر فین ادعای نمایند گی خانم گرد افکن یا مطالبا ت و پرداختی های انجام شد ه بشر ح مذ کور نیاز مندورود در تعهدات اشخاص ثالث نسبت به پرونده حاضراست و دادگاه بدون د خالت افراد یاد شد ه امکان اظهار نظر در مو ضو عاتی که مستقیما به حقوق ثالث خللی وارد نمایدنداردبا لحاظ وصف تجریدی ورد ایرادات مستندا به مواد 5 و 3 و 1 قا نون صدور چک ومواد 2 و 198 و 515 ، 522 ، 519 قانون آیین دادرسی مد نی ومواد 310 ، 312 ، 320 ، 321 قا نون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون تومان به خواسته اصل خواسته ومبلغ 16/010/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارتتاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان وصوا براساس شا خص اصلی با نک مرکزی و حق الو کاله و کیل براساس تعرفه صادر و اعلام می داردرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحمید خلیلی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/23

رای دادگاه

در موردتجدیدنظرخواهی آقای م. ر.ن. به طرفیت آقای م. س. ازدادنامه شماره --- مورخ 92/9/23 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه سه فقره چک به شماره های 184347 مورخ 82/5/25 و 237815 مورخ 83/5/26 و 174561 مورخ 81/2/18 جمعا بمبلغ هشتصدمیلیون ریال به عنوان اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله ونیز خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چکها تازمان وصول محکوم به برمبنای شاخص سالانه قیمتها اعلامی بانک مرکزی به تجدیدنظرخوانده صادرشده است اعتراض موجه ومدللی که منطبق با جهات مندرج در ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی بوده وموجب نقض دادنامه شود طرح نشده وایرادات مطروحه ازجمله امانی بودن چکهای مستنددعوی وپرداخت وجه چکهای به دارنده اولیه خانم سیما دخت امیرحسامی واشخاص ثالث بافرض صحت ادعا، بادر نظرگرفتن وصف تجریدی چک به عنوان سندتجاری نسبت به خواهان (تجدیدنظرخوانده) به عنوان دارنده ثالث باحسن نیت مسموع نبوده ومثبت برائت ذمه تجدیدنظرخواه درقبال نامبرده نمی‌باشد وبا توجه به اینکه دادنامه وفق دلایل ومستندات مذکور وبرمبنای مقررات قانونی صادرشده وازحیث مبانی استنباط ونحوه استدلال ونیزرعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال بوده بنابراین ضمن ردتجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخرماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی - سعید رضایی

منبع
برچسب‌ها